ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް


އަލަށް އެއްގަމު ލައިސަންސް ނަގާނަމަ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ބައިތައް

ޚިދުމަތް ހޯދަން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިއުންތައް

އެއްގަމު ލައިސަންސަށް އެދޭފޯމް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ޕޮލިސްތައްގަޑު ޖަހާފައިވާ ފޯމް

ނެގިފަހުން 3 މަސްހަމަނުވާ ޕާސްޕޯޓް ސައިޒްގެ 1 ގަނޑު ފޮޓޯ

މުއްދަތު ހަމަނުވާ އައިޑީކާޑްގެ ފޮޓޯކޮޕީ

ތިޔަރީ ޓެސްޓްގައި ބައިވެރިވުމަށް ދައްކަންޖެހޭ -/100 ރުފިޔާގެ ފީ

ދުއްވުމުގެ ޓެސްޓް ހެދުމަށް ދައްކަންޖެހޭ -/100 ރުފިޔާގެ ފީ

މީގެއިތުރުން އަތޮޅުން ބޭރުމީހެއްނަމަ މިއަތޮޅު ރަށެއްގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ސަބަބު ބަޔާންްކޮށްފައިވާ އެރަށެއްގެ ރަށުކައުންސިލްގެ ލިއުން

އަތޮޅުން ބޭރުންއައިސް މިއަތޮޅުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާނަމަ ވަޒީފާއަދާކުރާ ތަނުގެ ލިއުން

 

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް އާކޮށްދިނުން

ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

އެއްގަމު ލައިސަންސަށްއެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް ޕޮލިސް ތައްގަޑު ޖަހާފައިވުން

މުއްދަތު ހަމަނުވާ އައިކާޑުގެ ފޮޓޯކޮޕީ

ލައިސަންސްގެ ފޮޓޯކޮޕީ

ނެގިފަހުން 3 މަސްދުވަސް ހަމަނުވާ ޕާސްޕޯޓް ސައިޒްގެ 1 ގަނޑު ފޮޓޯ

 

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ކެޓެގެރީ އިތުރުކުރުން

ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

އެއްގަމު ލައިސަންސަށް އެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް ޕޮލިސްތައްގަޑު ޖަހާފައިވުން

ލައިސަންސް ކާޑުގެ ކޮޕީ

މުއްދަތު ހަމަނުވާ އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީ

ނެގިފަހުން ތިންމަސްދުވަސް ހަމަނުވާ ޕާސްޕޯޓް ސައިޒްގެ 1 ގަނޑު ފޮޓޯ

ދުއްވުމުގެ ޓެސްޓަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީ -/100 ރުފިޔާ

އަތޮޅުން ބޭރުމީހެއްނަމަ މިއަތޮޅު ރަށެއްގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ސަބަބު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަށުކައުންސިލުގެ ލިއުން އަތޮޅުން ބޭރުންއައިސް މިއަތޮޅުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާނަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރާތަނިގެ ލިއުން