ކައުންސިލަރުކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގަން ފެށުމާއެކު ފުރަތަމަ ދައުރުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލަރުކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުން.

Picture 050

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރ: އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ރަޝީދު

އެޑްރެސް: ފީރޯޒްގެ ހއ. ހޯރަފުށި

މަޤާމް ފުރުއްވި ތާރީޚް: 26 ފެބުރުއަރީ 2011 ން 25 ފެބުރުއަރީ 2014 އަށް ( 3 އަހަރު )

hananu

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރ: އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޙައްނާނު އަޙުމަދުފުޅު

އެޑްރެސް: ސޯސަންމާގެ ހއ. ހޯރަފުށި

މަޤާމް ފުރުއްވި ތާރީޚް: 26 ފެބުރުއަރީ 2011 ން 25 ފެބުރުއަރީ 2014 އަށް ( 3 އަހަރު )

rasheed

އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރ: އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ރަޝީދު

އެޑްރެސް: ރާނާގެ ހއ. އިހަވަންދޫ

މަޤާމް ފުރުއްވި ތާރީޚް: 26 ފެބުރުއަރީ 2011 ން 25 ފެބުރުއަރީ 2014 އަށް ( 3 އަހަރު )

Picture-109123-150x150

އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރ: އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން

އެޑްރެސް: ހަޒާރުމާގެ ހއ. އިހަވަންދޫ

މަޤާމް ފުރުއްވި ތާރީޚް: 26 ފެބުރުއަރީ 2011 ން 25 ފެބުރުއަރީ 2014 އަށް ( 3 އަހަރު )

faya

ކެލާ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރ: އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ފަޔާޒް

އެޑްރެސް: ސަންސަންގެ ހއ. ކެލާ

މަޤާމް ފުރުއްވި ތާރީޚް: 26 ފެބުރުއަރީ 2011 ން 25 ފެބުރުއަރީ 2014 އަށް ( 3 އަހަރު )

no-image

ކެލާާ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރ: އަލްފާޟިލް އާދަމް ތަހުޒީމް

އެޑްރެސް: ގާދޫ ހއ. ކެލާ

މަޤާމް ފުރުއްވި ތާރީޚް: 26 ފެބުރުއަރީ 2011 ން 25 ފެބުރުއަރީ 2014 އަށް ( 3 އަހަރު )

usuf

ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަ: އަލްފާޟީލް ޔޫސުފު ސިރާޖު

އެޑްރެސް: ހަޒާރުމާގެ ހއ. ދިއްދޫ

މަޤާމް ފުރުއްވި ތާރީޚް: 26 ފެބުރުއަރީ 2011 ން 25 ފެބުރުއަރީ 2014 އަށް ( 3 އަހަރު )

Rishvan

ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރ: އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ރިޝްވާން

އެޑްރެސް: އާލަމް ހއ. ދިއްދޫ

މަޤާމް ފުރުއްވި ތާރީޚް: 26 ފެބުރުއަރީ 2011 ން 25 ފެބުރުއަރީ 2014 އަށް ( 3 އަހަރު )

C360_2015-08-24-10-59-52-854-150x150

ބާރަށު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރ: އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ނަޞީރު

އެޑްރެސް: ޔާގޫތުގެ ހއ. އުތީމު

މަޤާމް ފުރުއްވި ތާރީޚް: 26 ފެބުރުއަރީ 2011 ން 25 ފެބުރުއަރީ 2014 އަށް ( 3 އަހަރު )

maajee

ބާރަށު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރ: އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ރަޝީދު

އެޑްރެސް: އާދަމީހިޔާ ހއ. ތަކަންދޫ

މަޤާމް ފުރުއްވި ތާރީޚް: 26 ފެބުރުއަރީ 2011 ން 25 ފެބުރުއަރީ 2014 އަށް ( 3 އަހަރު )


ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދެވަނަ ދައުރުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލަރުކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުން

Picture 050

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރ: އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ރަޝީދު

އެޑްރެސް: ފީރޯޒްގެ ހއ. ހޯރަފުށި

މަޤާމް ފުރުއްވި ތާރީޚް: 26 ފެބުރުއަރީ 2014 ން 02 ޖޫން 2017 ( 3 އަހަރު )

http://halifatoll.gov.mv/wp-content/uploads/2015/08/Picture-109122.jpg

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރ: އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު އަސްލަމް

އެޑްރެސް: ކަސީދާގެ ހއ. ހޯރަފުށި

މަޤާމް ފުރުއްވި ތާރީޚް: 26 ފެބުރުއަރީ 2014ން 02 ޖޫން 2017 ( 3 އަހަރު )

rasheed

އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރ: އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝީދު

އެޑްރެސް: ރާނާގެ ހއ. އިހަވަންދޫ

މަޤާމް ފުރުއްވި ތާރީޚް: 26 ފެބުރުއަރީ 2014 ން 02 ޖޫން 2017 ( 3 އަހަރު )

Picture-109123-150x150

އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރ: އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން

އެޑްރެސް: ހަޒާރުމާގެ ހއ. އިހަވަންދޫ

މަޤާމް ފުރުއްވި ތާރީޚް: 26 ފެބުރުއަރީ 2014 ން 02 ޖޫން 2017 ( 3 އަހަރު )

Picture-109121-150x150

ކެލާ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރ: އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަޔާޒް

އެޑްރެސް: ސަންސަންގެ ހއ. ކެލާ

މަޤާމް ފުރުއްވި ތާރީޚް: 26 ފެބުރުއަރީ 2014 ން 02 ޖޫން 2017 ( 3 އަހަރު )

http://halifatoll.gov.mv/wp-content/uploads/2015/08/visham.jpg

ކެލާ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރ: އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ވިޝާމް

އެޑްރެސް: ހަރު ހއ.ވަށަފަރު

މަޤާމް ފުރުއްވި ތާރީޚް: 26 ފެބުރުއަރީ 2014 ން 02 ޖޫން 2017 ( 3 އަހަރު )

unnamed

ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރ: އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް

އެޑްރެސް: ގްރީންވިލާ ހއ. ދިއްދޫ

މަޤާމް ފުރުއްވި ތާރީޚް: 26 ފެބުރުއަރީ 2014 ން 02 ޖޫން 2017 ( 3 އަހަރު )

http://halifatoll.gov.mv/wp-content/uploads/2015/08/moosa.jpg

ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރ: އަލްފާޟިލް މޫސާ ލަޠީފު

އެޑްރެސް: ކުދިމާގެ ހއ. ދިއްދޫ

މަޤާމް ފުރުއްވި ތާރީޚް: 26 ފެބުރުއަރީ 2014 ން 02 ޖޫން 2017 ( 3 އަހަރު )

C360_2015-08-24-10-59-52-854-150x150

ބާރަށު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރ: އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ނަޞީރު

އެޑްރެސް: ޔާގޫތުގެ ހއ. އުތީމު

މަޤާމް ފުރުއްވި ތާރީޚް: 26 ފެބުރުއަރީ 2014 ން 02 ޖޫން 2017 އަށް ( 3 އަހަރު )

http://halifatoll.gov.mv/wp-content/uploads/2015/08/11936544_10154166006634535_229888181_o.jpg

ބާރަށު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރ: އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝަމީމް

އެޑްރެސް: ގޯލްޑަންހައުސް ހއ. ބާރަށް

މަޤާމް ފުރުއްވި ތާރީޚް: 26 ފެބުރުއަރީ 2014 ން 02 ޖޫން 2017 އަށް ( 3 އަހަރު )