މަޢުލޫމާތު ދޫކުރުމާބެހޭ ކޮމިޓީ

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ހައްގުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ ޙައްގު ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ލިބިގެންވެއެވެ. މި ޙައްޣުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހުށަހެޅުމަކީ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްވެސް ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ.

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤަވާޢިދުގެ ޖަދުވަލު 1 ގައިވާ ފޯމުން ނުވަތަ އެފޯމުގައި ހިމެނިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށް އެ އިދާރާއަކުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމަކުންނެވެ.

މި ޤާނޫނުގެދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ފޯމް މި ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވޭނެއެވެ. 

އީމެއިލް: info@halifatoll.gov.mv

 

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރާބެހޭ މަޢުލޫމާތު

މުރާޖައާ ކޮމިޓީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު