ނައިބު ރައީސުން

ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ ނައިބު ރައީސް ( 15 ޖޫން 2021 ން……)

 • އަޙުމަދު ޞަބާޙު ހަވީރީނާޒް އިހަވަންދޫ

  މަޤާމް: ނައިބު ރައީސް

 

ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރު ( 03 ޖޫން 2017 ން 16 މެއި 2021 އަށް ) ނައިބު ރައީސްކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުން

 • ޢަލީ ޝަމީމް ގޯލްޑަންހައުސް ބާރަށް

  ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް
  ތާރީޚް: 03 ޖޫން 2017 ން 16 މެއި 2021 އަށް

 

ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ ދައުރު ( 26 ފެބުރުވަރީ 2014 ން 02 ޖޫން 2017 އަށް ) ނައިބު ރައީސްކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުން

 • އިބްރާހީމް ރަޝީދު ފީރޯޒްގެ ހޯރަފުށި

  ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް
  ތާރީޚް:26 ފެބުރުއަރީ 2014 ން 02 ޖޫން 2017 އަށް

 

ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 1 ވަނަ ދައުރު ( 18 އޭޕްރީލް 2011 ން 25 ފެބުރުވަރީ 2014 އަށް ) ނައިބު ރައީސްކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުން

 • މުޙައްމަދު ރަޝީދު ރާނާގެ އިހަވަންދޫ

  ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް
  ތާރީޚް:18 އޭޕްރީލް 2011 ން 25 ފެބުރުއަރީ 2014 އަށް