ރައީސް އަދި ނައިބު ރައީސުން

ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރު ( 03 ޖޫން 2017 ން ……އަށް ) ރައީސް އަދި ނައިބު ރައީސްކަން ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

 • ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން ހަޒާރުމާގެ އިހަވަންދޫ

  ކައުންސިލްގެ ރައީސް
  ތާރީޚް:

 • ޢަލީ ޝަމީމް ގޯލްޑަންހައުސް ބާރަށް

  ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް
  ތާރީޚް:

 

ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ ދައުރު ރައީސް އަދި ނައިބު ރައީސްކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުން

 • މޫސާ ލަޠީފު ކުދިމާގެ ދިއްދޫ

  ކައުންސިލްގެ ރައީސް
  ތާރީޚް:26 ފެބުރުއަރީ 2014 ން 10 މެއި 2014 އަށް

 • މުޙައްމަދު ރަޝީދު ރާނާގެ އިހަވަންދޫ

  ކައުންސިިލްގެ ރައީސް
  ތާރީޚް:11 މެއި 2014 ން 02 ޖޫން 2017 އަށް

 • އިބްރާހީމް ރަޝީދު ފީރޯޒްގެ ހޯރަފުށި

  ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް
  ތާރީޚް:26 ފެބުރުއަރީ 2014 ން 02 ޖޫން 2017 އަށް

 

ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 1 ވަނަ ދައުރު ރައީސް އަދި ނައިބު ރައީސްކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުން

 • ޔޫސުފު ސިރާޖު ހަޒާރުމާގެ ދިއްދޫ

  ކައުންސިލްގެ ރައީސް
  ތާރީޚް:18 އޭޕްރީލް 2011 ން 26 ޑިސެމްބަރ 2011 އަށް

 • އަޙުމަދު ރިޝްވާން ޢާލަމް ދިއްދޫ

  ކައުންސިލްގެ ރައީސް
  ތާރީޚް:27 ޑިސެމްބަރ 2011 ން 25 ފެބުރުއަރީ 2014 އަށް

 • މުޙައްމަދު ރަޝީދު ރާނާގެ އިހަވަންދޫ

  ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް
  ތާރީޚް:18 އޭޕްރީލް 2011 ން 25 ފެބުރުއަރީ 2014 އަށް