ރައީސްކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުން

ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރު ( މިހާރު ހިނގަމުންދާ ދައުރުގެ ރައީސް ) ( 17 މެއި 2021 ން … އަށް )

 • މޫސާ ޝަފީޤް ނިޝާން ހއ. ދިއްދޫ

  ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް ( 03 ޖޫން 2017 ން 16 މެއި 2021 އަށް )

 • ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން ހަޒާރުމާގެ އިހަވަންދޫ

  ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ ދައުރު ( 26 ފެބުރުވަރީ 2014 ން 02 ޖޫން 2017 އަށް ) ރައީސްކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުން

 • މޫސާ ލަޠީފު ކުދިމާގެ ދިއްދޫ

  ކައުންސިލްގެ ރައީސް
  ތާރީޚް:26 ފެބުރުއަރީ 2014 ން 10 މެއި 2014 އަށް

 • މުޙައްމަދު ރަޝީދު ރާނާގެ އިހަވަންދޫ

  ކައުންސިިލްގެ ރައީސް
  ތާރީޚް:11 މެއި 2014 ން 02 ޖޫން 2017 އަށް

ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 1 ވަނަ ދައުރު ( 18 އޭޕްރީލް 2011 ން 25 ފެބުރުވަރީ 2014 އަށް ) ރައީސްކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުން

 • ޔޫސުފު ސިރާޖު ހަޒާރުމާގެ ދިއްދޫ

  ކައުންސިލްގެ ރައީސް
  ތާރީޚް:18 އޭޕްރީލް 2011 ން 26 ޑިސެމްބަރ 2011 އަށް

 • އަޙުމަދު ރިޝްވާން ޢާލަމް ދިއްދޫ

  ކައުންސިލްގެ ރައީސް
  ތާރީޚް:27 ޑިސެމްބަރ 2011 ން 25 ފެބުރުއަރީ 2014 އަށް