ކޮވިޑް 19 ހއ. އަތޮޅު މަޢުލޫމާތު

މި ރިޕޯޓަކީ ކޮވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން އެޗްޕީއޭ އިން ހާމަކުރަމުންދާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރުކުރާ ރިޕޯޓެކެވެ.

ރަށް މިހާތަނަށް ބަލިޖެހުނު މިހާތަނަށް ރަނގަޅުވި
މިހާރުތިބި
އުލިގަން 1 1 0
ތަކަންދޫ 3 3 0
ކެލާ 13 12 1
އިހަވަންދޫ 12 12 0
ފިއްލަދޫ 3 3 0
ދިއްދޫ 9 9 0
ހޯރަފުށި 6 6 0