ފުރަތަމަ ސަފްހާ

ވެބްސައިޓަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް މަރުހަބާ!

ޚިދުމަތް ދިނުން

ފެރީ ޝެޑިއުލް
ފޮޓޯ ގެލެރީ

 

ވިޔަފާރި

 

ހއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓީ

ތަޞައްވުރާއި އަމާޒް

ތަޞައްވުރު: ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި (ހއ.އަތޮޅު) އަކީ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނަށް ލޯބިކުރާ ތަހުޒީބީ މުޖުތަމައެއް ދިރިއުޅޭ ހިތްފަސޭހަ ވެއްޓެއް ޤާއިމުވެފައިވާ ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ އަތޮޅަކަށްވުން.

އަމާޒް: ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ ޚިދުމަތްތައް ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތަކުގެ އެހީގައި އެކަށިގެންވާ އަވަސް މިނެއްގައި ފޯރުކޮށް ދިނުމާއި އެ ޚިދުމަތް ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން. އަދި ކައުންސިލް އިދާރާ ހިންގުމުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާ ކުރުމާއެކު ސަރުކާރުން އަތޮޅުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ކުރެވޭނެގޮތް ޤާއިމްކޮށްދީ ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.

ޚަބަރު

 

ޢާންމު މަޢުލޫމާތު

އޮފީސް ހުޅުވިފައި ހުންނަ ގަޑިތައް: ރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 08:00 ން މެންދުރުފަހު 14:00 އަށް

ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތައް:  ރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 08:00 ން މެންދުރު 12:00 އަށް

ތަކެތި ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތައް:  ރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 08:00 ން މެންދުރުފަހު 14:00 އަށް

މިއިދާރާއިން ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ޚިޔާލުފުޅެއް ދެއްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިއިދާރާގެ މެއިލަށް މެއިލްކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ

މިއިދާރާގެ ނަމްބަރުތަކާ ނުގުޅިއްޖެނަމަ ގުޅާނެ ނަމްބަރު: 7777432 – މެއިލް އެޑްރެސް: info@halifatoll.gov.mv

24 23 24