ފުރަތަމަ ސަފްހާ

ހިދުމަތަށް އެދެނީ ކިހިނެއް

ފެރީ ޝެޑިއުލް
ފޮޓޯ ގެލެރީ

އޮފީސް ހުޅުވިފައި ހުންނަ ގަޑި:   ރަސްމީ ބަންދުނޫން ދުވަސްދުވަހުގެ ހެނދުނު 8:00 ން މެންދުރުފަހު 14:00 އަށް

ފައިސާ ބަަލައިގަތުން:   ރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 8:00 ން މެންދުރު 12:30 އަށް
ތަކެތި ބަލައިގަތުން:   ރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ  ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 8:00 ން މެންދުރުފަހު 14:00 އަށް