އިޢުލާން

އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުުގެ ލައިސަންސް ޓެރެކް އަޅާއިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާބެހޭ

އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ޕާޓިޝަން ޖެހުމާބެހޭ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ލޯންޗުން ފެރީ ދަތުރު ކުރުމާބެހޭ

ސީނިޔަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއް ހޯދުމާބެހޭ

ޔަމަހާ އައުޓްބޯޑް 2 އިންޖީނު ނީލަން ކިއުމާބެހޭ

ދިދަ ދަނޑި ހަރުކުރާނެ ސްޓޭންޑް ގަތުމާބެހޭ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި ކުރަންހުރި ބައެއް މަރާމާތާބެހޭ

އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މަސައްކަތު މީހަކު ހޯދުމާބެހޭ

ގެލެކްސީ ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭ

ރެހެންދި ލޯންޗުން ނަގާފައިވާ އިންޖީނު ނީލަންކިއުމާބެހޭ

ގެލެކްސީ ޢިމާރާތް މަރާމާތު ކުރުމާބެހޭ

ރެހެންދި ލޯންޗުން ނަގާފައިވާ އިންޖީނު ނީލަންކިއުމާބެހޭ

ރެހެންދި ލޯންޗަށް ޑްރައިވަރަކު ހޯދުމާބެހޭ

ތިލައުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރިންގެ އިނާމު 2017 އަށް ނަން ހުށަހެޅުމާބެހޭ

ގެލެކްސީ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުމާބެހޭ

ގެލެކްސީ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން

އުތުރުހިޔާ މަރާމާތުކުރުމާބެހޭ

ހއ. އަތޮޅުން ޕާސްޕޯޓް ހެއްދުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާބެހޭ

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރަކު ބޭނުންވެއްޖެ

ހއ.ކެލާ ބުރެވިމާގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން

އެވޯޑަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާބެހޭ

އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބާއްވާ ފުޓްސަލް މުބާރާތާބެހޭ

މުވައްޒަފުންނަށް ކްރެޑިޓަށް މުދާ ދޫކުރުމާބެހޭ

އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރަކު ހޯދުން.

ސެޓްފިކެޓް 3 އިން އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އިތުރުކޮށްފި

ހއ. އަތޮޅު ފާމަސީއަށް ފާމަސިސްޓެއް ހޯދުމާބެހޭ

ސެޓްފިކެޓް 3 އިން އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯހުގެ 2 ވަނަ ބުރުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ފޯމް ހުށަހެޅުމާބެހޭ

ސިވިލްސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސިޓިޓިއުޓުން ހއ. އަތޮޅުގައި ހިންގަވާ ސެޓްފިކެޓް 3 އިން އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯހުގައި ކިޔަވައިދެއްވާނެ ލެކްޗަރާއިން ހޯދުން

އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށްޓަކައި އެގްޒަމިނަރަކު ހޯދުމަށް އެދި

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން

ބައެއް ގޯތިތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ކުރެވުނު އިއުލާން

އެވޯޑަށް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އެހެން ފަރާތްތަކަށް އިތުރުކޮށް ކުރެވުނު އިޢުލާން

އެވޯޑަށްއެދި ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ކްލަބު ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އިތުރުކޮށް ކުރެވުނު އިޢުލާން

އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދިނުމަށް ތަޢާރަފްކުރާ އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑް ދެވޭނެ ބައިތައް

އިހަވަންދޫ އެވަރބްލޫ ގޯތީގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން

އަތޮޅު ކައުންސިލުން ތަޢާރަފްކުރާ އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑް ދެވޭނެ ބައިތައް

ސިވިލްސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިއުޓާ ގުޅިގެން ހިންގާ ސެޓްފިކެޓް111 އިން މެނޭޖްމަންޓް ކޯހަށް މީހުން ނެގުމާބެހޭ

ގޯތިގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން

ހއ. ހޯރަފުށީގައި ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޑިމޮކްރަސީފެޔަރއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ކައްކާފަ ކާންދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މާރަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް މަސައްކަތު މީހަކު ހޯދުމާބެހޭ