ތަމްރީންކުރުން

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ހުނަރު ދަސްކޮށް ދިނުން

ނިޔަމިކަން ދަސްކޮށްދިނުން

އިމާމުންނާއި ޚަޠީބުން ތާޒާކުރުމާބެހޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން

ސައިންގ ލޭންގްއޭޖް ކޯހެއް ހއ. އަތޮޅުގައި ހިންގުން

ކައުންސިލަރުންނަށް އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން