އުސޫލުތައް

އެންމެރަނގަޅު މުވައްޒަފު ހޮވުމާބެހޭ އުސޫލުް އަތޮޅު ކައުންސިލް

ފުޓްސަލް މުބާރާތާބެހޭ އުސޫލް

ތިލައުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރިންގެ އެވޯޑް ދިނުމާބެހޭ އުސޫލް 2016

އެވޯޑް ދިނުމުގައި މިންކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފޯމްތައް

ފަހިއަރަނީގެ ދަށުން މުދާ ދޫކުރުމާބެހޭ އުސޫލް

ނޯޓިސްބޯޑު ބޭނުންކުރުމުގެ އުޞޫލު

އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެދުމާބެހޭ އުސޫލް

ފަހިދުވެލީގެ އުސޫލް

އަތޮޅު ކައުންސިލުން ތަޢާރަފުކުރާ އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑް ދިނުމުގެ އުޞޫލް

ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތާބެހޭ ޤަވާޢިދު

ކަނޑުގައި ދުއްވާ ލޯކަލް އުޅަނދުފަހަރު އަހަރީ ފީ ނެގުމުގެ އުޞޫލު

ލަގުޒަރީ އުޅަނދުފަހަރުން އަހަރީ ފީ ނެގުމުގެ އުޞޫލު

ފަސިންޖަރުންގެ ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު