އުސޫލުތައް

ތިލައުތުރު އެވޯޑް ދިނުމާބެހޭ ސިޔާސަތު

އެންމެރަނގަޅު މުވައްޒަފު ހޮވުމާބެހޭ އުސޫލުް އަތޮޅު ކައުންސިލް

ފުޓްސަލް މުބާރާތާބެހޭ އުސޫލް

ފަހިއަރަނީގެ ދަށުން މުދާ ދޫކުރުމާބެހޭ އުސޫލް

ނޯޓިސްބޯޑު ބޭނުންކުރުމުގެ އުޞޫލު

އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެދުމާބެހޭ އުސޫލް

ފަހިދުވެލީގެ އުސޫލް

އަތޮޅު ކައުންސިލުން ތަޢާރަފުކުރާ އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑް ދިނުމުގެ އުޞޫލް

ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތާބެހޭ ޤަވާޢިދު

ކަނޑުގައި ދުއްވާ ލޯކަލް އުޅަނދުފަހަރު އަހަރީ ފީ ނެގުމުގެ އުޞޫލު

ލަގުޒަރީ އުޅަނދުފަހަރުން އަހަރީ ފީ ނެގުމުގެ އުޞޫލު

ފަސިންޖަރުންގެ ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު