ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމް

ޕެންޝަނަށްއެދޭ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ފޯމް

އެންމެ ހިންގުންތެރި ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާ ހޮވުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމް

އެންމެ ހިންގުންތެރި އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީ ހޮވުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމް

އެންމެ ހިންގުންތެރި ރަށު ކައުންސިލް ހޮވުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމް

ހިތްވަރު ދިނުމުގެ އިނާމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

ކައުންސިލުންދޭ ޚާއްސަ އިނާމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

މަތީދަރަޖަ ހޯދާފަރާތްތަކުން އިނާމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

ޝަރަފުވެރިކަމުގެ އިނާމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

ސިވިލްސަރިިސް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް

ސިވިލްސަރވިސް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް ވޯޑް

ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ ފޯމް
ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފޯމް
ފަހިއަރަނީގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭފަރާތުން ގެންނަންޖެހޭ ސިޓީގެ ނަމޫނާ

ފަހިއަރަނީގެ މުދަލަށްއެދޭ ފޯމް
މައުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ފޯމް
ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ އެއްގަމު އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް ބަދަލުކުރުމަށް މައްސަލަ ސާފުކުރާ ފޯމް
ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ހުންނަ ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ދީ ނުވަތަ ވިއްކުމަށް މައްސަލަ ސާފުކުރާ ފޯމް
އެއްގަމު އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް އެދޭ ފޯމް
ކަނޑުގެ ލައިސަންސަށް އެދޭ ފޯމް
ކަނޑުގެ އުޅަނދު ސަރވޭއަށް އެދޭ ފޯމް
ކަނޑުގެ އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ސަރވޭކޮށް ދޫކުރާ ލިއުން
އެއްގަމު ލައިސަންސަށް އެދޭ ފޯމް
އުޅަނދުފަހަރު އޮޑީނަމްބަރަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް
ކަނޑު ދަތުރު ފަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓްރީއާބެހޭ ކަންކަމަށް އެދޭ ފޯމް
ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހެދުމަށް އެދޭ ފޯމް
މާވަޑިޔާދޭ ސެޓްފިކެޓް