ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމް

ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ ފޯމް
ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފޯމް
ފަހިއަރަނީގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭފަރާތުން ގެންނަންޖެހޭ ސިޓީގެ ނަމޫނާ

ފަހިއަރަންޏަށް އެދޭ ފޯމް
Adobe_PDF_file_icon_24x24މައުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ފޯމް
Adobe_PDF_file_icon_24x24ސިވިލްސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށްއެދޭ ފޯމު
Adobe_PDF_file_icon_24x24ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ އެއްގަމު އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް ބަދަލުކުރުމަށް މައްސަލަ ސާފުކުރާ ފޯމް
Adobe_PDF_file_icon_24x24ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ހުންނަ ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ދީ ނުވަތަ ވިއްކުމަށް މައްސަލަ ސާފުކުރާ ފޯމް
Adobe_PDF_file_icon_24x24އެއްގަމު އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް އެދޭ ފޯމް
Adobe_PDF_file_icon_24x24ކަނޑުގެ ލައިސަންސަށް އެދޭ ފޯމް
Adobe_PDF_file_icon_24x24ކަނޑުގެ އުޅަނދު ސަރވޭއަށް އެދޭ ފޯމް
Adobe_PDF_file_icon_24x24ކަނޑުގެ އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ސަރވޭކޮށް ދޫކުރާ ލިއުން
Adobe_PDF_file_icon_24x24އެއްގަމު ލައިސަންސަށް އެދޭ ފޯމް
Adobe_PDF_file_icon_24x24އުޅަނދުފަހަރު އޮޑީނަމްބަރަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް
Adobe_PDF_file_icon_24x24ކަނޑު ދަތުރު ފަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓްރީއާބެހޭ ކަންކަމަށް އެދޭ ފޯމް
Adobe_PDF_file_icon_24x24ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހެދުމަށް އެދޭ ފޯމް
Adobe_PDF_file_icon_24x24މާވަޑިޔާދޭ ސެޓްފިކެޓް