ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމް

އެންމެ ހިންގުންތެރި ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާ ހޮވުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމް

އެންމެ ހިންގުންތެރި އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީ ހޮވުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމް

އެންމެ ހިންގުންތެރި ރަށު ކައުންސިލް ހޮވުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމް

ހިތްވަރު ދިނުމުގެ އިނާމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

ކައުންސިލުންދޭ ޚާއްސަ އިނާމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

މަތީދަރަޖަ ހޯދާފަރާތްތަކުން އިނާމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

ޝަރަފުވެރިކަމުގެ އިނާމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ ފޯމް
ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފޯމް
ފަހިއަރަނީގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭފަރާތުން ގެންނަންޖެހޭ ސިޓީގެ ނަމޫނާ

ފަހިއަރަންޏަށް އެދޭ ފޯމް
Adobe_PDF_file_icon_24x24މައުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ފޯމް
Adobe_PDF_file_icon_24x24ސިވިލްސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށްއެދޭ ފޯމު
Adobe_PDF_file_icon_24x24ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ އެއްގަމު އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް ބަދަލުކުރުމަށް މައްސަލަ ސާފުކުރާ ފޯމް
Adobe_PDF_file_icon_24x24ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ހުންނަ ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ދީ ނުވަތަ ވިއްކުމަށް މައްސަލަ ސާފުކުރާ ފޯމް
Adobe_PDF_file_icon_24x24އެއްގަމު އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް އެދޭ ފޯމް
Adobe_PDF_file_icon_24x24ކަނޑުގެ ލައިސަންސަށް އެދޭ ފޯމް
Adobe_PDF_file_icon_24x24ކަނޑުގެ އުޅަނދު ސަރވޭއަށް އެދޭ ފޯމް
Adobe_PDF_file_icon_24x24ކަނޑުގެ އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ސަރވޭކޮށް ދޫކުރާ ލިއުން
Adobe_PDF_file_icon_24x24އެއްގަމު ލައިސަންސަށް އެދޭ ފޯމް
Adobe_PDF_file_icon_24x24އުޅަނދުފަހަރު އޮޑީނަމްބަރަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް
Adobe_PDF_file_icon_24x24ކަނޑު ދަތުރު ފަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓްރީއާބެހޭ ކަންކަމަށް އެދޭ ފޯމް
Adobe_PDF_file_icon_24x24ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހެދުމަށް އެދޭ ފޯމް
Adobe_PDF_file_icon_24x24މާވަޑިޔާދޭ ސެޓްފިކެޓް