ހަތިފުށި: ރައްޔިތުން ހދ. ހަނިމާދުއަށް ބަދަލުވެފައި

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

 

 

 

ހއ. ހަތިފުށީ ފޮޓޯއެއް

ހަތިފުއްޓަކީ މީސްކޮޅުމަދު ހިތްހެޔޮ މިޒާޖެއްގެ ބަޔަކު ދިރިއުޅުނު  ރަށެކެވެ. ރަށުގައި ޤުދުރަތީ ބޮޑުފަޅެއް އޮވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފަޅު ތިލަކަމުން ލަފާފުރުމަށް އެހާ އުނދަގޫ ރަށެކޭ ނުބުނެވޭނެއެވެ. އެރަށުގެ މީހުން ބަދަލުވިއިރު ރަށުއޮފީހާއި ކޯޓާއި މިސްކިތާއި އަދި ވަރަށްފަހުން ޢިމާރާތް ކުރެވުނު ސްކޫލެއް ހުރެއެވެ. އެރަށު ރައްޔިތުން ބޭނުކުރަމުންއައި ރައްޔިތުންގެ ކަރަންޓެވެ.


ހަތިފުށީ ރައްޔިތުން 2007 ވަނައަހަރު ހދ. ހަނިމާދުއަށް ބަދަލުވެފައި