ކައުންސިލް އިދާރާ

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް އުފެދިފައިވަނީ 21 މޭ 1958 ވީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ. ( ބޮޑުތިލަދުންމަތި ދެބައިކުރި ހިސާބުން ފެށިގެންނެވެ. ) ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީގެ ފުރަތަމަ އަތޮޅުވެރިޔަކީ އަލްމުހުތަރަމް މުޙައްމަދު ޙަސަނެވެ. އެންމެ ފަހުގެ އަތޮޅުވެރިޔަކީ ލ. މާބައިދޫ އާސީރުވާދު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝީދެވެ. ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް އުފެދުނުފަހުން އަތޮޅު ކައުންސިލް އުފެދުމާ ދެމެދު ފާއިތުވެގެންދިޔަ 47 އަހަރުގެ ތެރޭގައި 14 ބޭފުޅަކު އަތޮޅުވެރިކަން ކުރައްވާފައި ވެއެވެ

ޤާނޫނީގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން އުފެދި އަތޮޅުއޮފީހުގެ ނަން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނަމަށް ބަދަލުވަންދެން އަތޮޅުއޮފީސް ހިންގަމުން އައިސްފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅަކު ހުންނަވައިގެންނެވެ. އަތޮޅުއޮފީހުގެ ނަން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނަމަށް ބަދަލުވީ 26 ފެބުރުއަރީ 2010 ގައެވެ

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ކުރަމުންދާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެގޮތުންނާއި، އަތޮޅު ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ރާވާ ހިންގުމާއި ސަރުކާރުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކުން އަތޮޅުގައި ހިންގަވާ ކަންކަމުގައި އެހީތެރިވުމާއި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައްބަލާ އެ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް ދިނުމެވެ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މިޝަން

ޒަމާނީ ހިންގުމުގެ ހުނަރާއި، ޒަމާނީ ވަސީލަތް ބޭނުންކޮށްގެން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދޭ ނަމޫނާ ކައުންސިލަކަށްވުން

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވިޝަން

ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތައް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދީ ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފެންވަރެއްގައި ދިނުމަށްޓަކައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާ ކުރުމާއެކު ސަރުކާރުން އަތޮޅުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އެދެވޭ ފެންވަރުގައި ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން