ޕާސްޕޯޓްގެ ޚިދުމަތް

ދިވެހި ޕާސްޕޯޓްގެ ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޯމާއެކުގައެވެ. ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ތިރީގައި ދަންނަވާފައި އެވަނީއެވެ.

ފޯމް ބަލައިގަންނަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރަސްމީ ދުވަސް ދުވަހުގެ ހެނދުނު 8:30 ން 12:00 އަށެވެ.

1. ޕާސްޕޯޓަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް ( ފުރިހަމަ ކޮށްފައި )

2. ޕާސްޕޯޓް ސައިޒްގެ 2 ގަނޑު ފޮޓޯ

3. ޕާސްޕޯޓް ސައިޒްގެ ފޮޓޯގެ ސޮފްޓް

3. ރެވެނިޔު ސްޓޭމްޕް ( ދިހަ ރުފިޔާގެ )

4. މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ޕާސްޕޯޓް

ދިވެހި ޕާސްޕޯޓަށް އެދޭފޯމް