މަޤާމުގައި ތިއްބެވި ކައުންސިލަރުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް ގެނައި ބަދަލުގެ ސަބަބުން ތިންވަނަ ދައުރުގައި ތިއްބަވަނީ އިދާރީ ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން ކައުންސިލަރެކެވެ. އެހެންކަމުން މިއަތޮޅުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި ތިއްބަވަނީ ޖުމަލް 5 ކައުންސިލަރުންނެވެ.

 

Abdulla Hus

ނަން: ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން ހަޒާރުމާގެ ހއ. އިހަވަންދޫ ( އިހަވަންދޫ ދާއިރާ )

މަޤާމް: ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ހުވައި ކުރެއްވި ތާރީޚް: 03 ޖޫން 2017

ފޯން: 7777432

އީމެއިލް: abdullahussain@halifatoll.gov.mv

11936544_10154166006634535_229888181_o

ނަން: ޢަލީ ޝަމީމް ގޯލްޑަންހައުސް ހއ. ބާރަށް ( ބާރަށު ދާއިރާ )

މަޤާމް: ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް

ހުވައި ކުރެއްވި ތާރީޚް: 03 ޖޫން 2017

ފޯން: 7977616

އީމެއިލް: alishameem@halifatoll.gov.mv

Picture 050

ނަން: އިބްރާހީމް ރަޝީދު ފީރޯޒްގެ ހއ. ހޯރަފުށީ ( ހޯރަފުށީ ދާއިރާ )

މަޤާމް: ކައުންސިލަރ

 ހުވައިކުރެއްވި ތާރީޚް: 03 ޖޫން 2017

ފޯން: 7941636

އީމެއިލް: rasheed@halifatoll.gov.mv

SIRA

ނަން: ޢަބްދުﷲ ސިރާޖް  ހަޒާރުމާގެ ހއ. ދިއްދޫ ( ދިއްދޫ ދާއިރާ )

މަޤާމް : ކައުންސިލަރ

ހުވައި ކުރެއްވި ތާރީޚް: 03 ޖޫން 2017

ފޯން: 7782921

އީމެއިލް: siraj@halifatoll.gov.mv

fai

ނަން: ޢަބްދުﷲ އިންފާޒް ކުދިރުވާލިގެ ހއ. ކެލާ ( ކެލާ ދާއިރާ )

މަޤާމް: ކައުންސިލަރ

ހުވައި ކުރެއްވި ތާރީޚް: 03 ޖޫން 2017

ފޯން: 7994648

އީމެއިލް: infaz@halifatoll.gov.mv