ފަހި އަރަނީގެ މާލީ ހިސާބު

 2017 ވަނައަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާގެ މާލީ ހިސާބު

 2016 ވަނައަހަރުގެ ފަހު ހަމަހުގެ  ހިސާބު

2017 ވަނައަހަރުގެ 2 ވަނަ ކުއާޓާގެ މާލީ ހިސާބު

2018 ވަނައަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ މާލީ ހިސާބު