ވިޝަން / މިޝަން

ވިޝަން

ހއ. އަތޮޅަކީ، މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިކުރާ، ތަހުޒީބީ މުޖުތަމައެއް ދިރިއުޅޭ ހިތްފަސޭހަ ވެއްޓެއް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ އަތޮޅަކަށްވުން

މިޝަން

ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ ޚިދުމަތްތައް ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތަކުގެ އެހީގައި އެކަށިގެންވާ އަވަސް މިނެއްގައި ފޯރުކޮށް ދިނުމާއި އެ ޚިދުމަތް ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން. އަދި އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާ ކުރުމާއެކު ސަރުކަރުން އަތޮޅުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އެދެވޭ ފެންވަރުގައި ކުރެވޭނެގޮތް  ޤާއިމްކޮށްދީ ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން