ފަހިދުވެލީގެ މާލީ ހިސާބު

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 4 މަހުގެ  ހިސާބު

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ 4 މަހުގެ ހިސާބު

2016 ވަނައަހަރުގެ ތިންވަނަ 4 މަހުގެ ހިސާބު

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 4 މަހުގެ މާލީ ހިސާބު