ގުޅުއްވުމަށް

ރަށު ކައުންސިލަރުންގެ ފޯން ނަމްބަރުތައް

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް 6500018

ޢަބްދުއްﷲ ޝަފީޤް ( ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް )  6500118

މުޙައްމަދު ނަޞީރު ( ޑިރެކްޓަރ ) 6500533

ޢަބްދުﷲ ނަޢީމް ( ޑިރެކްޓަރ ) 6500123

އާދަމް ސަޢީދު ( އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ) 6500121

މުޙައްމަދު ލަޠީފު ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް 6500113

ބަޖެޓް ސެކްޝަން 6500114

ޕްލޭނިންގ ރިސަރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ 6500115

އެޗް. އާރު 6500116

އެޑްމިން 6500117

އައި.ޓީ 6500119

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް 6500120

ކޮންފަރެންސް ހޯލް 6500122

ކައުންސިލް ބިއުރޯ 6500124

ރިސެޕްޝަން 6500068

ރިސެޕްޝަން  6500532