އިދާރާގެ މަސައްކަތް ބެހިފައިވާގޮތާއި ޔުނިޓްތައް ހިންގަވާ ބޭފުޅުން

އެޑްމިން އެޗް.އާރު އިންފޮމޭޝަން ޔުނިޓް ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ރަޝީދު / ކައުންސިލަރ އަޙުމަދު އަސްލަމް / ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤް

ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓް ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ފަޔާޒް / ކައުންސިލަރ އަޙުމަދު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް / ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ނަޞީރު ޔޫސުފު

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓު ޔުނިޓް ކައުންސިލަރ ޢަލީޝަމީމް / ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ނަޞީރު / ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުﷲ ނަޢީމް

ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ ރިސަރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިން ޔުނިޓް ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ނަޞީރު / ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ވިޝާމް / ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުﷲ ނަޢީމް

ކައުންސިލް ބިއުރޯ ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ރަޝީދު / ކައުންސިލަރ އަޙުމަދު އަސްލަމް / ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ނަޞީރު ޔޫސުފު

އަތޮޅު ފާމަސީ އަދި އާމްދަނީ ލިބޭ ހުރިހާ ޢިމާރާތްތަކެއް ބެލެހެއްޓުން ނާއިބު ރައިސް އިބްރާހީމް ރަޝީދު / ކައުންސިލަރ ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން / ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ފަޔާޒް