އިދާރާގެ މަސައްކަތް ބެހިފައިވާގޮތާއި ޔުނިޓްތައް ހިންގަވާ ބޭފުޅުން

އެޑްމިން އެޗް.އާރު އިންފޮމޭޝަން ޔުނިޓް ކައުންސިލަރ ޢަބްދުﷲ ސިރާޖް / އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޙުސައިން ބަދީޢު

ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓް ކައުންސިލަރ ޢަބްދުﷲ އިންފާޒް / ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ނަޞީރު ޔޫސުފު

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓު ޔުނިޓް ނައިބު ރައީސް ޢަލީޝަމީމް  / އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އާދަމް ސަޢީދު

ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ ރިސަރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިން ޔުނިޓް ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު / ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުﷲ ނަޢީމް

ކައުންސިލް ބިއުރޯ    ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން/ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤް