އިދާރާގެ މަސައްކަތް ބެހިފައިވާގޮތާއި ޔުނިޓްތައް ހިންގަވާ އިސްވެރިން އަދި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން

އެޑްމިން އެޗް.އާރު އިންފޮމޭޝަން ޔުނިޓް ކައުންސިލަރ ޢަބްދުﷲ ސިރާޖް / އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޙުސައިން ބަދީޢު. ފޯންނަމްބަރ: 6500116

ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓް ކައުންސިލަރ ޢަބްދުﷲ އިންފާޒް / ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ނަޞީރު ޔޫސުފު. ފޯންނަމްބަރ: 6500533

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓު ޔުނިޓް ނައިބު ރައީސް ޢަލީޝަމީމް  / އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އާދަމް ސަޢީދު. ފޯންނަމްބަރ: 6500121

ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ ރިސަރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިން ޔުނިޓް ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު / ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުﷲ ނަޢީމް. ފޯންނަމްބަރ: 6500115

ކައުންސިލް ބިއުރޯ    ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން/ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤް. ފޯންނަމްބަރ: 6500118

 

ޔުނިޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ނަމާއި މަޤާމް

ސެކްޝަންތަކާއި ޔުނިޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން