ފަހި އަރަނި

71l2gbTE4YL._SL1500_

ފަހި އަރަނީގެ ތެރެއިން ދޫކުރެވޭނެ ބައެއް އިލެކްޓްރޯނިކް ސާމާނު


..

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމާއި އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފެއްޓެވި '' ފަހި އަރަނި '' ސްކީމްގެ ދަށުން އިންސްޓޯލް މަންޓަށް މުދާ ނެގުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް އިތުރުވުމާއެކު މުދާ ދޫކުރާ ޢަދަދަށް ވަނީ ބަދަލު ގެނެވިފައެވެ. މިގޮތުން 2500.00 ރުފިޔާއިން ފެށިގެން 25000.00 ރުފިޔާ އާ ދެމެދުގެ އަގުހުރި މުދާ ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

ފަހިއަރަނި ސްކީމްގެ ދަށުން މުދާ ދޫކުރެވޭނީ ހއ. އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ސަރުކާރާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށެވެ. 2016 ވަނައަހަރު ފެށި މިސްކީމްގެ ދަށުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން މި ސްކީމްގައި ބައިވެރިވެ މުދާ ނަގަމުން ދެއެވެ. މީގެ ކުރިން މުދާ ދުކުރަމުން ގެންގޮސްފައިވަނީ 5000.00 ރުފިޔާއާއި 15000.00 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަގުހުރި މުދަލެވެ. ފަހި އަރަނި ދޫކުރުމާބެހޭ އުސޫލް ވެބްސައިޓްގެ ޑައުންލޯޑް ބައިގެ އުސޫލްތަކުން ލިބިވަޑައި ގަންނަވާނެއެވެ.

ފަހިއަރަނި ޕްރޮމޯޓް ކުރުން