ބިޑް އިވެލުއޭޓް ކޮމިޓީ

މި އިދާރާގައި ދާއިމީ ބިޑް ކޮމިޓިއެއް އޮވެއެވެ. މި ކޮމިޓީގައި 8 މެމްބަރުން ތިއްބަވައެވެ. ކޮމިޓީގައި މުޤައްރިރަކާއި ނައިބު މުޤައްރިރެއްގެ އިތުރުން 6 މެމްބަރުން ތިއްބަވައެވެ މިކޮމިޓީއާ ގުޅޭނެ ފޯން ނަމްބަރ: 6500068

އީމެއިލް: info@halifatoll.gov.mv

ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ކައުންސިލަރ ޢަލީ ޝަމީމް

ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރު ކައުންސިލަރ މޫސާ ލަޠީފު

ކޮމެޓީގެ މެމްބަރ ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު

ކޮމިޓީގެ މެމްބަރ ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ފަޔާޒް

ކޮމިޓީގެ މެމްބަރ ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުﷲ ނަޢީމް

ކޮމިޓީގެ މެމްބަރ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤް

ކޮމިޓީގެ މެމްބަރ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ލަޠީފު އަޙުމަދު

ކޮމިޓީގެ މެމްބަރ އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ނަޞީރު