ބިޑް އިވެލުއޭޓް ކޮމިޓީ

މި އިދާރާގައި ދާއިމީ ބިޑް ކޮމިޓިއެއް އޮވެއެވެ. މި ކޮމިޓީގައި 7 މެމްބަރުން ތިއްބަވައެވެ. ކޮމިޓީގައި މުޤައްރިރަކާއި ނައިބު މުޤައްރިރެއްގެ އިތުރުން 5 މެމްބަރުން ތިއްބަވައެވެ މިކޮމިޓީއާ ގުޅޭނެ ފޯން ނަމްބަރ: 6500068

އީމެއިލް: info@halifatoll.gov.mv

ނައިބުރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް

ކައުންސިލަރ ޢަބްދުﷲ އިންފާޒް

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤް

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އާދަމް ސަޢީދު

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ލަތީފް

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ އަސްމާ އަބޫބަކުރު

އެކައުންޓް އޮފިސަރ އިސްމާޢީލް އަޝްފާޤް