އާންމު ކޮމިޓީ

މިކޮމިޓީއަކީ ރަށްރަށުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެކުލަވައިލަންޖެހޭ އެކިއެކި ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް އެކުލަވައިލައި ތައްޔާރުކުރާ ކޮމިޓީއެވެ. މި ކޮމިޓީގައި ތިއްބަވަނީ 7 މެމްބަރުންނެވެ. މި ކޮމިޓީގައި މުޤައްރިރަކާއި، ނައިބު މުޤައްރިރަކާއި އިތުރު 5 މެމްބަރުން ތިއްބަވައެވެ މިކޮމިޓީއާ ގުޅޭނެ ރަސްމީ ނަމްބަރަކީ މި އިދާރާގެ ފޯންނަމްބަރ 6500068

އީމެއިލް އެޑްރެސް: info@halifatoll.gov.mv

ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ކައުންސިލަރ ޢަބްދުﷲ ސިރާޖް

ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރު ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު

ކޮމިޓީގެ މެމްބަރ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ނަޞީރު

ކޮމިޓީގެ މެމްބަރ ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުﷲ ނަޢީމް

ކޮމިޓީގެ މެމްބަރ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ހުސައިން ބަދީޢު

ކޮމިޓީގެ މެމްބަރ ޕްލޭނިންގއޮފިސަރ އަޙުމަދު ނަޞީރު

ކޮމިޓީގެ މެމްބަރ އެޑްމިން އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ނިޒާމް