އާންމު ކޮމިޓީ

މިކޮމިޓީއަކީ ރަށްރަށުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެކުލަވައިލަންޖެހޭ އެކިއެކި ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް އެކުލަވައިލައި ތައްޔާރުކުރާ ކޮމިޓީއެވެ. މި ކޮމިޓީގައި ތިއްބަވަނީ 7 މެމްބަރުންނެވެ. މި ކޮމިޓީގައި މުޤައްރިރަކާއި، ނައިބު މުޤައްރިރަކާއި އިތުރު 5 މެމްބަރުން ތިއްބަވައެވެ މިކޮމިޓީއާ ގުޅޭނެ ރަސްމީ ނަމްބަރަކީ މި އިދާރާގެ ފޯންނަމްބަރ 6500068

އީމެއިލް އެޑްރެސް: info@halifatoll.gov.mv

ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އިބްރާހީމް ރަޝިދު

ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރު ކައުންސިލަރ ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން

ކޮމިޓީގެ މެމްބަރ ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ނަޞީރު

ކޮމިޓީގެ މެމްބަރ ކައުންސިލަރ އަޙުމަދު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް

ކޮމިޓީގެ މެމްބަރ ކައުންސިލަރ މުހައްމަދު ފަޔާޒް

ކޮމިޓީގެ މެމްބަރ ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުﷲ ނަޢީމް

ކޮމިޓީގެ މެމްބަރ ޕްލޭނިންގއޮފިސަރ އަޙުމަދު ނަޞީރު