އެއްގަމު އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން

އެއްގަމު އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ހޯދަންޖެހޭ ތަކެތީ ފްލޯޗާރޓް

• އެއްގަމު އުޅަނދު އަލަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދޭ LR-1 ގެ ފޯމް
• އައިޑީ.ކާޑު ކޮޕީ / ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ
• ރޯޑްވާދިނަސްގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާނަމަ ރޯޑްވާދިނަސް ރިޕޯރޓް
• ހަތަރު ފުރޮޅަށްވުރެ ގިނަ ފުރޮޅުލީ އުޅަނދެއްނަމަ ރާއްޖެ އެތެރެކުރުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ހުއްދަ
• ކަސްޓަމްސް ފޯމް ( ރަޖިސްޓްރީ ކުރަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ފޯމް )
• ހަތަރު ފުރޮޅަށްވުރެ ގިނަ ފުރޮޅުލީ އުޅަނދެއްނަމަ އުޅަނދު ޕާކްކުރާނެ ގަރާޖުލިއުން، އަދި ގަރާޖުގެ ވެރިފަރާތުގެ އައި.ޑީކާޑުގެ ކޮޕީ
• އުޅަނދު އެތެރެކުރި ފަރާތުގެ އައި.ޑީކާޑު ކޮޕީ. ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ
• ތާރޑްޕާޓީ އިންސްއަރެންސް ޕޮލިސީ

އެއްގަމު އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީގެ ވެރިފަރާތް ބަދަލުކުރުން
• އެއްގަމު އުޅަނދު އަލަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދޭ LR-1 ގެ ފޯމް
• އައިޑީ.ކާޑު ކޮޕީ / ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ
• ރޯޑްވާދިނަސްގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާނަމަ ރޯޑްވާދިނަސް ރިޕޯރޓް
• A1 ފޯމް ( ޤާނޫނީ ފޯމް )
• ކުންފުންޏެއްނަމަ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ގަރާރު
• އަހަރީ ފީ ސްލިޕް / ބާތިލްވެފައިވާނަމަ ބާތިލް ފީ ދެއްކި ސްލިޕް
• ރަޖިސްޓްރީގެ އަސްލު ގެއްލިގެން ހައްދައިދޭ ރަޖިސްޓްރީއެއްނަމަ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ދޫކުރެވިފައިވާ ލިއުން

އެއްގަމު އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީއަށް އުނި އިތުރު ގެނައުން
• އެއްގަމު އުޅަނދު އަލަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދޭ LR-1 ގެ ފޯމް
• އައިޑީ.ކާޑު ކޮޕީ / ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ
• ރޯޑްވާދިނަސްގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާނަމަ ރޯޑްވާދިނަސް ރިޕޯރޓް
• އަހަރީ ފީ ސްލިޕް / ބާތިލްވެފައިވާނަމަ ބާތިލް ފީ ދެއްކި ސްލިޕް
• ރަޖިސްޓްރީގެ އަސްލު ގެއްލިގެން ހައްދައިދޭ ރަޖިސްޓްރީއެއްނަމަ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ދޫކުރެވިފައިވާ ލިއުން

އެއްގަމު އުޅަނދުގެ އަހަރީ ފީ ހަމަވެ ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލްވުމުން އަލުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން
• އެއްގަމު އުޅަނދު އަލަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދޭ LR-1 ގެ ފޯމް
• އައިޑީ.ކާޑު ކޮޕީ / ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ
• ރޯޑްވާދިނަސްގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާނަމަ ރޯޑްވާދިނަސް ރިޕޯރޓް
• އަހަރީ ފީ ސްލިޕް / ބާތިލްވެފައިވާނަމަ ބާތިލް ފީ ދެއްކި ސްލިޕް

އެއްގަމު އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލްކުރުން
• އެއްގަމު އުޅަނދު އަލަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދޭ LR-1 ގެ ފޯމް
• އައިޑީ.ކާޑު ކޮޕީ / ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ
• A1 ފޯމް ( ޤާނޫނީ ފޯމް )
• އަހަރީ ފީ ސްލިޕް / ބާތިލްވެފައިވާނަމަ ބާތިލް ފީ ދެއްކި ސްލިޕް
• ރަޖިސްޓްރީގެ އަސްލު ގެއްލިގެން ހައްދައިދޭ ރަޖިސްޓްރީއެއްނަމަ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ދޫކުރެވިފައިވާ ލިއުން
ސްޓްރީގެ އަސްލު ގެއްލިގެން ހައްދައިދޭ ރަޖިސްޓްރީއެއްނަމަ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ދޫކުރެވިފައިވާ ލިއުން