ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެއް ތަޢާރަފުކޮށްފި

app


 

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގެ އަތޮޅަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ  މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެއް އަލަށް ތަޢާރަފުކޮށްފިއެވެ. މިއީ އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތަކަށް ފަސޭހަ އެޕްލިކޭޝަނެކެވެ.

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ތަޢާރަފުކޮށްފައިވާ މި އެޕްލިކޭޝަނުން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓަށް ވެންނެވުމުގެ އިތުރުން އަތޮޅާބެހޭ ބައެއް މަޢުލޫމާތުތައް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. ކޮންމެ ދިމާލެއްގައި ހުންނަވައިގެން ވިޔަސް ހއ. އަތޮޅާބެހޭ އެކި މަޢުލޫމާތު  ހޯދުމަކަށް މިހާރު އުނދަގުލެއް ނުވާނެއެވެ.

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަކީ އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންއަންނަ ކައުންސިލެކެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައި ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ފޯރުކޮށް ދެވޭތޯއެވެ.

މި އެޕްލިކޭޝަނުގެ ނަމަކީ haaalifu