ރަށު ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުމުގެ ދެވަނަބުރު ފެށިއްޖެ

އުލިގަން


25 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 : 05 މުޙައްރަމް 1439 : އަތަ ނަކަތުން 05


ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ބައެއް ރަށު ކައުންސިލްތައް ހިނގާނުހިގޮތްބަލާ، މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފައްޓަވައިފިއެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވިގޮތުގައި މިއަހަރުގެ ބާކީމިއޮތް ތިންމަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަ ރަށެއް މޮނިޓަރ ކުރަން ހަމަޖެހިފައެވެއެވެ. މިގޮތުން މިއަދު ފެށުނު މިޕްރޮގްރާމްގެދަށުން އެންމެފުރަތަމަ މޮނިޓަރ ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއެވެ. ރަށު ކައުންސިލްތައް ހިނގާނުހިނގާގޮތް ބެލުމަކީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މަތިކޮށްފައިވާ ކަމަކެވެ.

ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ލާޒިމުކުރާ ކަންތައްތައް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ މިންވަރު ބެލުމާއި ކައުންސިލްތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވަމުން ގެންދަވާ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ދެނެގަތުމާއި އިދާރީގޮތުން ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާގޮތް ބެލުމެވެ. އަދި އިދާރީ ހިންގުމުގައި ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހު ގެނައުމެވެ.

އެންމެފަހުން ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރ ކޮށްފައިވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުއެވެ. މިއަދު ފެށުނު ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އެއްކުރެވޭނީ 2016 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްތައް ހިނގާފައިވާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތެވެ.