ފަހިއަރަނި ސްކީމުން ތަކެތި ހޯދުމަށް ގިނަފާރާތްތަކުގެ ތަރުހީބު

Computers

އިލެކްޓްރޯނިކްސް ސާމާނުތަކެއް: ފޮޓޯ ގޫގުލް އިމޭޖް


ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ފައްޓަވާފައިވާ '' ފަހިއަރަނި '' ސްކީމްގެ ދަށުން މިއަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް ވިހި ފަރާތަކަށް ތަކެތި ދޫކުރައްވާފައިވާކަމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން އާންމުކޮށްފައިވާ ފަހިއަރަނީގެ މާލީ ރިޕޯޓުން ދައްކައިފިއެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާގޮތުގައި މި ސްކީމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތިންލައްކަ ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާގެ ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް، މި ސްކީމުން ނަގާފައިވާ ތަކެތީގެ އަގަށް ދެލައްކަ ބާވީސްހާސް ރުފިޔާއަށްވުރެ ގިނައިން ޚަރަދު ވެފައިވާކަމަށް މާލީ ރިޕޯޓުން ދައްކައެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށާއި އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ފައްޓަވާފައިވާ މި ސްކީމަށް ވަރަށްބޮޑު ތަރުޙީބެއް ލިބެމުން އަންނަކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.