ޕާސްޕޯޓް ހެއްދުމަށް ބޭނުންވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ބަލައިގަތުން މާދަމާ ފެށޭނެ

18765647_1356667744400044_1710411149626948792_n

ހއ. އަތޮޅުން ޕާސްޕޯޓް ހެއްދުމާބެހޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވުން


އަތޮޅުގައި ތިއްބަވައިގެން ދިވެހި ޕާސްޕޯޓް ހެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ބަލައިގަތުމުގެ މަސައްކަތް 18 ޖޫން 2017 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންދަވާގޮތަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން އާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރައްވައިފިއެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުރައްވާފައިވާ އިޢުލާންގައިވަނީ ފޯމް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 9:00 ން މެންދުރު 12:30 އަށެވެ.

ރަމަޟާންމަހު ފޯމް ބަލައިގަންނަ ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހެނދުނު 10:00 ން 12:30 ގެ ނިޔަލަށެވެ. ދިވެހި ޕާސްޕޯޓް ހެއްދުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފޯމް ބަލައިގެން ނަމަވެސް ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ހެއްދޭ ޕާސްޕޯޓާ ޙަވާލުވުމަށް ވެރިފަރާތުން ވަޑައިގެންނަވަން ޖެހޭނީ ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ނުވަތަ މާލެއަށެވެ.

މުސްތަގުބަލްގައި އިމިގްރޭޝަންގެ ޔުނިޓް ހުޅުވި އެތަނުގައި މަސައްކަތް ފެށުމުން މިކަން ހައްލުވެގެން ދާނެކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.