Category Archives: news

ނިޔަމިކަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ކޯހެއް ހއ. އަތޮޅުގައި ހިންގައިފި

32082721_1684526058280876_592307906020376576_n

ނިޔަމިންކަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯހުގެ ބައިވެރިން


މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސްފޯސް އާއި ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް ގުޅިގެން މިއަތޮޅުގައި ނިޔަމި ކަމުގެ ކޯހެއް ހިންގައިފިއެވެ. 5 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ދިއްދޫގައި ހިންގުނު މިކޯހުގައި އަތޮޅުގެ އެކިރަށްރަށުން 25 ބައިވެރިއަކު ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ.

ކަނޑު ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒް ކުރައްވައިގެން ހިންގުނު މިކޯހަކީ ނިޔަމިކަމުގެ ލެވެލް 2 ގެ ކޯހެކެވެ. މިކޯހުގައި ކިޔަވައި ދެއްވީ އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ކޯސްގާޑްގެ ތަޖުރިބާހުރި އިންސްޓްރަކްޓަރުންނެވެ. 

އިމާމުންނާއި ޚަޠީބުން ތާޒާކުރުމަށް ބޭއްވުނު މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން 6 ނިމިއްޖެ

Hasn

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒާއި ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ގުޅިގެން މިމަހުގެ 24 ން 26 އަށް ހިންގުނު އިމާމުންނާއި ޚަޠީބުން ތާޒާކުރުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން 6 ނިންމާ ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ ލިއުން ދެއްވައިފިއެވެ.

މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވުނު ޖަލްސާ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޙުސައިންއެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ މިނިސްޓަރގެ ނައިބް އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް އަޙުމަދާއި އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލް ޣަފޫރު އަޙުމަދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މީގެއިތުރުން އެމިނިސްޓްރީގެ އިސްބައެއް ވެރިންނާއި ދިއްދޫގައި ހުރި ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މިޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް އަޙުމަދު ވިދާޅުވީ އިމާމުންނަކީ އިސްލާމްދީންގެ މަތިވެރި އަޅުކަމެއް އަދާކުރައްވާ ބޭފުޅުންކަމަށާއި އެބޭފުޅުންގެ ސްލޫކާއި އަޚްލާޤް ހުންނަންވާނީ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގައި އަންގަވާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކަމަށާއި މިގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުންނަށް ނަމޫނާއަކަށް ވާންޖެހޭ ބައެއްކަމަށެވެ. އަދި އިސްލާމްދީން ބާރު އަޅަނީ މީސްތަކުންގެ މެދުގައި މަސްލަހަތު ހިފެހެއްޓުމަށް ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ރައްޔިތުންނާއެކު އިމާމްވެ ނަމާދު ކުރައްވާއިރު މަސްލަހަތު ނުގެއްލޭގޮތަށް ޢަމަލުކުރެއްވުމަށްވެސް އިމާމުންގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގަތެވެ.

މިޖަލްސާގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ހުސައިންވެސް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ. ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި މި ބައްދަލުވުމުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިއްޕަވައިގެން އެގޮތުގެމަތިން އިމާމުންގެ ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުން އަދާކުރެއްވި ދައުރުގެ ފުރިހަމަކަމުން އެކަމުގެ އަގުވަޒަންކޮށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހަނދާނީ ފިލާދެއްވިއެވެ. މިފިލާއާ ޙަވާލުވެލެއްވީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޙުސައިންއެވެ.

އިމާމުންނާއި ޚަޠީބުން ތާޒާކުރުމާބެހޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ފެށިއްޖެ

imaam

އިމާމުންނާއި ޚަތީބުން ތާޒާ ކުރުމާބެހޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން 6 ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. 2018 މާރިޗް 24 ން 26 އަށް ދިއްދޫގައި ހިންގަވާ މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމަކީ ހއ. އަތޮޅު ރަށްރަށުގައި ތިއްބެވި މުދިމުންނާއި އިމާމްވެ ހުކުރުކުރައްވާ ޚަތީބުންނަށް އަމާޒް ކުރައްވައިގެން ހިންގަވާ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެކެވެ.

މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި މައިގަނޑު 5 ކަމަކާބެހޭ ގޮތުން ބައިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި

ފިޤުހު / ޤުރުއާންގެ ޢަމަލީބައި / މިސްކިތް ބަލަހައްޓާނެގޮތް / ދިވެހިބަހުން ކިޔުމާއި ހުށަހެޅުމުގެ ހުނަރު / އިދާރީކަންކަން ހިނގާގޮތް އޮޅުން ފިލުވައި ދިނުން ހިމެނެއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވަނީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް އަޙުމަދާއި އެމިނިސްޓްރީގެ އިސްބައެއް ބޭފުޅުންނެވެ.

އިޝާރާތުން ވާހަކަ ދައްކަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް ހއ. އަތޮޅުގައި ހިންގައިފި

zenee2

ހއ. އަތޮޅުގައި ތިބި އަޑުއިވުމާއި ވާހަކަދެއްކުމުން މަޙުރޫމްވެފައިވާ ކުދިންނާ މުއާމަލާތް ކުރުމުގެ ހުނަރު ދަސްކޮށް ދިނުމުގެގޮތުން ސައިން ލޭންގްއޭޖް ކޯހެއް ( އިޝާރާތުން ވާހަކަ ދެއްކުން ) ދިއްދޫގައި ހިންގައިފިއެވެ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިގެން 2017 ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 16 ން 22 އަށް ހިންގި މިކޯހުގައި 71 މީހުން ބައިވެރިވެ ތަމްރީން ފުރިހަމަކޮށްފައި ވެއެވެ. މީގެއިތުރުން މިކޯހުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރޭގައި އަޑުއިވުމާއި ވާހަކަ ދެއްކުމުން މަޙުރޫމް ވެފައިވާ 5 ކުއްޖަކު ބައިވެރިވެ ހަތަރުކުދިން ކޯސްފުރިހަމަ ކޮށްފައިވެއެވެ.

މިކޯހުގެ ނިމުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން 24 ޑިސެމްބަރ 2017 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވުނު ޖަލްސާ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމެލީ އަލްފާޟިލާ ޒެނީޝާ ޝަހީދުޒަކީއެވެ. މި ޖަލްސާގައި ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރގެ އިތުރުން އެމިނިސްޓްރީގެ ޕާރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝިފާނާއާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަކުދިންގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އެމްބެސެޑަރ އަލްފާޟިލާ ޒިހުނަތު ހަސަނާއި މަރިޔަމް ފަޒްނީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 24 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުން ނިންމައިގެން މިކޯސް ހއ. އަތޮޅުގައި ހިންގަން ހަމަޖެއްސެވީ މިހާރު ދިއްދޫގައި ހިނގަމުންދާ މަލްޓިމީޑިއާ ކޯހުގެ ލެކްޗަރާއިން ދެއްވި ޚިޔާލާ ގުޅިގެންނެވެ. ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ދިއްދޫ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ހިންގުނު މިކޯހުގައި ކިޔަވައި ދެއްވީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންގެ ޙައްގުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ރާއްޖޭން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ގުޑްވިލް އެންބެސެޑަރ އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ފަޒްނީއެވެ.

ތަފާތު ގޮންޖެހުންތަކާ އެކުގައިވެސް ކައުންސިލުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތައް މިގެންދަނީ އަދާކުރަމުން

abdulla

ތިލައުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރިންގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން، ކައުންސިލް ތައް ހިނގަން ފެށިތާ އަދާ ހަމައަށް މިވީ 6 އަހަރާއި 9 މަހާއި 7 ދުވަސްކަމަށާއި ފާއިތުވެ ދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުން މިވަނީ، ތަފާތު ގޮންޖެހުންތަކާއި އެކުގައިވެސް ޤާނުނީ ގޮތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކޮށްފައިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޭން ކައުންސިލްގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކުރާ އެންމެހާ ޚިދުމަތްތައް ފަހިކޮށް ލިބޭނެ މަގު ތަނަވަސް ކޮށްދިނުމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މާލީ ތަނަވަސްކަމާއި ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މިގެންދަނީ ޚިދުމަތަކަށްފަހު ޚިދުމަތެއް ތަޢާރަފް ކުރަމުންކަމަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ވާހަފުޅުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރަށްވެސް ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުވީ ކައުންސިލް އުފެދުނު ފަހުން، އެއްމެ ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރަމުން މިއަންނަނީ ތަޢުލީމަށްކަމަށާއި މިގޮތުން މި އަތޮޅުގެ 13 ރަށުގެ ކޮންމެ ސްކޫލެއްގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރުންނަށް ފައިސާގެ އިނާމު ކޮންމެ އަހަރަކު ދެމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ވަސީލަތްތައް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ޒުވާނުންނަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ތަޢުލީމާ ހުނަރު އިތުރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު، ހޯދައި ދިނުމުގައި ނުހަނުބޮޑަށް ދަތިވަމުންދާކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ކައުންސިލްތަކަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެގޮތްތައް ހަމަޖެހިގެން މެނުވީ ކައުންސިލުން ބޭނުންވާ ޕްރޮގްރާމްތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ނުހިންގޭނެކަމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި އިޝާރާތް ކުރެއްވިއެވެ.

ސައްޙަ މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމަށް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރ ގޮވާލައްވައިފި

commition

ސައްޙަ މަޢުލޫމާތު ހޯއްދަވައިގެން މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމަށް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ބޭއްވެވި ތިލައުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރިންގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިގޮތުގައި މިޒަމާނުގެ ސޯޝަލް މީޑިއާތަކުގައި ފަތުރަމުންދާ ސައްހަނޫން މަޢުލޫމާތުގެ ސަބަބުން މީހުންގެ ހިތްތަކުގައި ނުތަވަނަސްކަމާއި ބިރުވެރިކަން އުފެދިގެންދާ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ހައްގު ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ލިބިފައިވުމާއެކު ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުގެތެރެއިން ސައްޙަ މައްލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް އެމަނިކުފަނު އެދިވަޑައި ގެންނެވިއެވެ.

މިޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަކީ ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރިކޮށް ދިނުމުގައި މުޅި ރާއްޖެ ނަމޫނާއަކަށް ބަލަންވީ އަތޮޅެއްކަމަށާ އެމަނިކުފާނުގެ އޮފީހުން ދެއްވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ރަންވަނަ ހއ. އަތޮޅުން ހޯދާފައިވާކަންވެސް މިރަސްމިއްޔާތުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން އެމަނިކުފާނަކީ ދިވެހިބަހުގެ އުސްތާޒެއްކަމަށްވާތީ, ކައުންސިލްތަކުން ކުރައްވާ ކަންކަމުގައި ކައުންސިލްތަކަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވައި ބިނާކުރަނިވި ފާޑުކިޔުމަށް އިރުޝާދު ދެއްވިއެވެ. އަދި ބިނާކުރަނިވި ފާޑުކިއުމާއި ފަނާކުރަނިވި ފާޑުކިޔުމާއި އާޑަ ފުރައްސާރަ ކުރުމަކީ ކޮބައިކަން ބަހުގެ ހަމަތަކުން މިއަދުގެ ޖީލަށް އޮޅުން ފިލުއްވައި ދެއްވިއެވެ.

ތިލައުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރިންގެ އިނާމް ދިނުމުގެ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

inaam

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވަމުން އަންނަ، ތިލައުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރިންގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާ 03 ޑިސެމްބަރ 2017 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ދިއްދޫގައި ބާއްވައިފިއެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަރަކާތުން ފެށުނު މިޖަލްސާ ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވީ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި ރަށްރަށުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނާއި ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ދިއްދޫގައި ހުންނަ ސަރުކާރު މުވައްސަސާތަކުގެ ވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެކި ދާއިރާތަކުން އަތޮޅަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށާއި 2016 ވަނަ އަހަރު ތަޢުލީމީގޮތުން ޤައުމީފެންވަރުގައި އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބީތަކެއް ޙާސިލްކޮށްފައިވާ، އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ އަތޮޅު ދަރިވަރުންނަށް އިނާމާއި ހަނދާނީފިލާ ލިބިގެން ދިއައެވެ. އަދި މީގެއިތުރުން ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިންނާއި ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ފާހަގަކޮށްލެވޭފަދަ ޚިދުމަތް އަތޮޅަށް، ރަށަށް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށްވެސް އިނާމާއި ހަނދާނީ ފިލާ ލިބިގެން ދިޔައެވެ. މިއީ ހއ. އަތޮޅުން މިފަދަ އިނާމް ދެއްވަމުން ގެންދަވާ ތިންވަނަ ފަހަރެވެ.

މިގޮތުން އިނާމް ދެވުނު އެކި ދާއިރާތަކަކީ:

2017 ވަނަ އަހަރު ހއ. ކެލާގައި ބޭއްވުނު އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުން އެންމެމޮޅު އަށް ދަރިވަރު

1. ނުޒުލާ އިސްމާޢީލް ރަޝީދު ފެހިއާރު ހއ. ދިއްދޫ

2. ޢާއިޝަތު ނަބީހާ އަމީނާ  ކާނިގަސްދޮށުގެ ހއ. ކެލާ

3. ޒުމްރާ އަޙުމަދު ސާވަން ހއ. ދިއްދޫ

4. ރާއިފް މުޙައްމަދު ރަފީޢު ގްރީންހެވަން ހއ. ހޯރަފުށި

5. ޢާއިޝަތު ޝަރުފާ ނޫވިލް ހއ. ހޯރަފުށި

6. އަޙުމަދު ސުޖާޢު ތޯތާއާގެ ހއ. ހޯރަފުށި

7. އައުލާ އަޙުމަދު ޝާކިރު ސަންޝައިން ހއ. ދިއްދޫ

8. މަރިޔަމް މަހާ މުޙައްމަދު މާޒީ ހއ. ދިއްދޫ

 

ބައްތިރީސްވަނަ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތުން ފޮތުންކިޔެވުމުގެ ގޮފިން ތިންވަނަ

ޢާއިޝަތު ޝަރުފާ ނޫވިލް ހއ. ހޯރަފުށި

 

ބައްތިރީސްވަނަ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތުން ފޮތުންކިޔެވުމުގެ ގޮފިން އެއްވަނަ

އަޙުމަދު ސުޖާޢު ތޯތާއާގެ ހއ. ހޯރަފުށި

 

ސާނަވީ އިމްތިހާނުތަކުން ވަނަތައް ޙާސިލްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލުން ދެއްވާ ޚާއްސަ އިނާމް ލިބުނު ފަރާތްތައް: މިފަރާތްތަކަކީ ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް، އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ، އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިހާނުތަކުންނާއި އެޑެކްސެލް ޖީ.ސީ.އީ އޭ.ލެވެލް އަދި އެޗް.އެސް.ސީ އިމްތިހާނުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ ދަށުން ޤައުމީ ފެންވަރުގައި، އެއްވަނަ، ދެވަނަ އަދި ތިންވަނަ ހާސިލްކޮށްފައިވާ ހއ. އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތްތަކެވެ.

1. މުޙައްމަދު ޝަމްވީލް ނޫރަންމާގެ ހއ. އިހަވަންދޫ

2. އިޔާން އަހުމަދު ރަޝީދު މާގަސްދޮށުގެ ހއ. މުރައިދޫ

3. ޙައްޔާން ޢަބްދުލްކަރީމް ވާދީ ހއ. ތަކަންދޫ

4. މަރްޔަމް ސަބާ ސިޔާމް ހއ. ކެލާ

5. އަޙުމަދު ރަޝީދު މަންޒަރުގެ ހއ. ދިއްދޫ

6. ސިއްތި އިސްރާ އިރުމަތީގެ ހއ. ދިއްދޫ

7. މަރްޔަމް ނަފްހާ މާގަސްދޮށުގެ ހއ. ހޯރަފުށި

8. ޢާއިޝަތު ޒަހާ ވާދީ ހއ. ހޯރަފުށި

9. މަރިޔަމް އީމާޢަލީ އަލިރެސް ހއ. ހޯރަފުށި

10. އާމިނަތު އީމާ މުތީގެ ހއ. ދިއްދޫ

11. ޝައްމާ ޢަބްދުއްސައްތާރު މާއިނާ ހއ. ދިއްދޫ

12. ރަހާ މުޙައްމަދު ރަޝީދު އަމީނާމަންޒިލް ހއ. ދިއްދޫ

13. މިބްސާ ހަސަން ޒަރީރު ޖީޒާ ހއ. ކެލާ

14. ފާތުމަތު ނަދުހާ ހުދުފިނިފެންމާގެ ހއ. ފިއްލަދޫ

15. ހައްވާ ނަޖްލާ ވައިޓްސިގްނަލް ހއ. ވަށަފަރު

16. އާމިނަތު މިރުސާ ނޫރީގެ ހއ. އުތީމު

17. ސަފިއްޔާ ހަސަން ރޯޒްމީޑް ހއ. މުރައިދޫ

 

މަތީދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލުން ދެއްވާ ޚާއްސަ އިނާމް ތިންފަރާތަކަށް ލިބިފައިވެއެވެ.

 

1 . ޚާދީޒާ ލީޒާ ނިވާދޮށުގެ ހއ. ކެލާ ، ކުއްލިއްޔަތު ދިރާސަތުލް އިސްލާމިއްޔާއިން 2014 ވަނަ އަހަރު ހިންގެވި ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ އިސްލާމިކް ސްޓަޓީޒް ވިތު އޮނާރސް ކޯހުން 1 ވަނަ.

2. ޢާތިފާ ޒަކަރިއްޔާ ހއ. މާރަންދޫ ނޫރަލީގެ ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން 2016 ވަނަ އަހަރު ހިންގެވި މާސްޓަރ އޮފް ދިވެހި ލޭންގްވޭޖް އެންޑް ކަލްޗަރ ކޯހުން 1 ވަނަ.

3. ޑރ މަރިޔަމް ޝަހުނީޒާ ނަސީރު ހއ. ދިއްދޫ ތިލަދޫ ، އެމެރިކާގެ ވޯލްޑަން ޔުނިވަރސިޓީން 2016 ވަނަ އަހަރު ޑޮކްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން އިން ކަރިކިއުލަމް އިންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އެސެސްމަންޓް ޙާސިލް ކުރެއްވުން.

 

ހިންގުންތެރިކަމުގެ އިނާމް:-

މި އިނާމަކީ ހއ. އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ތެރެއިން 2016 ވަނައަހަރު އެންމެ ހިންގުންތެރި ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވަނަ ދެވަނަ އަދި ތިންވަނަ ކައުންސިލެއް ކަނޑައަޅައި އިނާމުދިމެވެ. މިބައިން އެއްވަނަ އަދި ތިންވަނަ އަށް ހޮވޭވަރަށް މާރކްސް ލިބިފައިނުވާތީ އެއްވެސް ކައުންސިލެއް ކަނޑައެޅިފައެއް ނުވެއެވެ. އެންމެ ހިންގުންތެރި ރަށުކައުންސިލްގެ ބައިން ދެވަނަ ކައުންސިލަކަށް ހޮވުނީ ހއ. ކެލާ ކައުންސިލެވެ.

 

އެންމެ ހަރަކާތްތެރި ކްލަބު ޖަމްޢިއްޔާ:-

2016 ވަނައަހަރު އެންމެ ހަރަކާތްތެރި ކްލަބު ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ހއ. ކެލާ ޔޫތުފޯރަމެވެ.

 

ޚާއްސަ ޚިދުމަތުގެ އިނާމް:-

މިއީ ހއ. އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ ރިޒޯޓްތަކުގެ ތެރެއިން އަތޮޅަށް އެންމެގިނަ ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާ ރިޒޯޓަކަށް ދެއްވާ އިނާމެވެ. މިއިނާމް 2016 ވަނައަހަރު ޙާސިލް ކުރެއްވީ ޖޭއޭ. މަނަފަރު ރިޒޯޓެވެ.

 

ޢާންމު ޚިދުމަތުގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ އިނާމް:-

އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދެއްވާ ޚިދުމަތުގެ އިނާމް ޙާސިލްކުރެއްވި ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން އަތޮޅަށާއި ރަށަށް ވަރަށް ގިނަމުއްދަތެއްގައި ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާ އަދި މިހާރުވެސް އެދާއިރާއަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ހއ. ދިއްދޫ މާޒީ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝީދެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 74 ވަނަ ޤައުމީދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ދިއްދޫގައި ފާހަގަކޮށްފި

go

01 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1439 : 19 ނޮވެމްބަރ 2017 ( އާދީއްތަ )   ނޮރަ ނަކަތުން 06


މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސްފޯސްގެ ކޮލެޖް އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ސެކިޔުރިޓީ ސްޓަޑީސް އާއި ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލާއި ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް ގުޅިގެން ދިއްދޫގައި ހިންގަމުން ގެންދަވާ ސެޓްފިކެޓް 3 އިން މަލްޓިމީޑިއާ އެންޑް ވެބްޑިޒައިން ކޯހުގެ ބައިވެރިން އިސްނަގައިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުފާވެރި 74 ވަނަ ޤައުމީދުވަސް ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ދިއްދޫގައި ފާހަގަކޮށްފިއެވެ.

ޤައުމީދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވުނު ޙަރަކާތްތައް ފެށުނީ ޤައުމީ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ބޭއްވުނު، ދިވެހި ސިފައިންގެ ސައިލެންޓް ޑްރިލްއަކުންނެވެ. މި ޑްރިލްގައި ހަތިޔާރާއެކު ސިފައިންގެ ތަފާތު ހުނަރުތައް ދައްކާލުން އޮތެވެ. އަދި އޭގެފަހުގައި ފޮޓޯ ނެގުމުގެ ހަރަކާތްތައް ބޭއްވުނެވެ.

ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކޯހުގެ ބައިވެރިން އިސްނަގައިގެން ހިންގި ގިނަ ކުޅިވަރުތައް ބޭއްވުނީ ދިއްދޫ ހިއްކި ބިމުގައި އޮންނަ ހިތްފަސޭހަ ފަސްގަނޑު ގައެވެ. މިދުވަހާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު ކުޅިވަރުގެ ތެރޭގައި ވާދެމުމާއި، ގޯނިރޭހާއި، ބިސްރޭހާއި، ކެއުމުގެރޭހާއި ހޭންޑްބޯޅަ ކުޅުމާއި ރިލޭރޭސް ކުޅުން ހިމެނެއެވެ. މިކުޅިވަރުތައް ނިންމާލީ ދިވެހިދިދަ ރަމްޒުކޮށްދޭ ކުލަތަކުން މޫދުގައި ކުލަތައް ފަވާލުމަށް ފަހުގައެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބުނުގޮތުގައި މިއީ މިހާތަނަށް ދިއްދޫގައި އެންމެ ގިނަބަޔަކު ބައިވެރިވެގެން ހިންގުނު ކުޅިވަރު ޙަރަކާތެކެވެ. މި ކުޅިވަރުތައް ބައްލަވާ ލެއްވުމަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ކުދިބޮޑު އެންމެން ފަސްގަޑަށް ޖަމާވެފައިވެއެވެ.

މިހަރަކާތްތައް ހިނގަމުން ދިޔައިރު މި މައިދާނުގައި ދިއްދޫގައިހުރި އެންމެ ތާރީޚީ ބައެއްތަކެތި ދައްކާލުން އޮތެވެ. މިތަކެތީގެ ތެރޭގައި އިހުގެ ސަރަންފީއާއި، އަދަރާދު ގޮނޑިއާއި، މަލާފަތާއި، ކަޅުހިލަދައި އަދި ނާޅި ފަދަ ދުވަސްވީ ތަކެތި ހިމެނެއެވެ.

ޤައުމީ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރުމުގެ އެންމެބޮޑު ބޭނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޅަދަރިންގެ ހިތްތަކުގައި ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުހިންމުކަމާއި ގައުމީ ލޯބި އާލާކުރުމާއެކު އުފާވެރި މާހައުލެއް ދައްކައި ދިނުމެވެ. އަދި މިފަދަ މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަ ކުރުމަކީ އެންމެން އެއްރޫހެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ އެހާ އުނދަނގޫ ކަމެއް ނޫންކަން މި އިވެންޓުންވެސް ފެނިގެން ހިގައްޖެއެވެ.

މަލްޓިމީޑިއާ އެންޑް ވެބްޑިޒައިން ކޯސް ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަގެންދަވާ

DSCN4039

ދިއްދޫގައި ހިނގަމުންދާ  މަލްޓިމީޑިއާ އެންޑް ވެބްޑިޒައިން ކޯހުގައި ކިޔަވައި ދެއްވަނީ


މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސްފޯސް ( އެމް.އެން.ޑި.އެފް ) ގެ '' ކޮލެޖް އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ސެކިޔުރިޓީ ސްޓަޑީސް '' އާއި ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ގުޅިގެން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ދިއްދޫގައި، މަލްޓިމީޑިއާ އެންޑް ވެބްޑިޒައިން ކޯހެއް ހިންގަވަމުން އެބަގެންދެއެވެ.

ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 3 ގެ ފެންވަރަށް ހިންގަވަމުން ގެންދަވާ މިކޯހުގައި 280 އަށްވުރެ ގިނަކުދިން ބައިވެރިވެ ކިޔަވަމުން ދެއެވެ. މިކޯހުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ޚާއްސަ ކުރައްވައިގެން ކްލާހެއް ހިންގަވައެވެ. މިފަދަ ކޯހެއް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަކީ ޒުވާނުންނަށް މިދާއިރާއިން ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައި ދިނުމާއި ފަންނީ ޤާބިލް ޖީލެއް އުފެއްދުމެވެ.

މިކޯހުގެ ގަޑިތައް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތުން ހެނދުނު 8:00 ން ފެށިގެން ރޭގަނޑު 10:30 ހާ ހަމައަށް ކްލާސްތައް ހިނގަމުން ދެއެވެ. ޚާއްސަގޮތެއްގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންގެ ފަންނީ ހުނަރު އިތުރުވެ އެކުދިން މި ދާއިރާއަށް ޝައުގުވެރިވެފައިވާ މިންވަރު އެކުދިން ކުރަހާފައިވާ ކުރެހުންތަކުން ދައްކައި ދެއެވެ. މި ކޯހަކީ 3 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިންގަވާ ކޯހެކެވެ.

ތިލައުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރިންގެ އެވޯޑް ދިނުން މި ނޮވެމްބަރ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސަވައިފި

DSC_5640

ތިލައުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރިންގެ އެވޯޑް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ފޮޓޯ: ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް


ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދެއްވަމުން އަންނަ ތިލައުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރިންގެ އެވޯޑް ދެއްވުން މި ނޮވެމްބަރ 30 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ދިއްދޫގައި ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. ތަފާތު ދާއިރާތަކަށް ބައްސަވާލައްވައިގެން ދެއްވަމުން ގެންދަވާ މި އެވޯޑް ދެއްވުމުގެ މަޤްޞަދަކީ އަތޮޅުގައި ތިއްބެއްވި ޚިދުމްމަތްތެރިންގެ އަގުވަޒަން ކުރެއްވުން ކަމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެވޯޑްތަކުގެ ތެރޭގައި ތަފާތު އެކިދާއިރާތަކުން އަތޮޅަށް ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދެއްވާ ޝަރަފްވެރި ކަމުގެ އެވޯޑާއި، އާންމު ޚިދުމަތުގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ އެވޯޑާއި، އެންމެ ހިންގުންތެރި ކައުންސިލަކަށާއި، އެންމެ ހިންގުންތެރި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކަށާއި، ހިންގުން ތެރި ކްލަބު ޖަމްޢިއްޔާ ހިމެނެއެވެ.

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ ދައުރުގައި ފެއްޓެވި މި އެވޯޑް ދެއްވުން މެދުނުކެނޑި ކުރިއަށްދާ މިއީ ތިންވަނަ ފަހަރެވެ. މިފަދަ ރަސްމިއްޔާތެއް ފުރަތަމަ ބޭއްވުނީ 2014 ވަނަ އަހަރުއެވެ. މިއީ ކުލަގަދަކޮށް މުޅިރާއްޖެއަށް ފެންނަގޮތަށް ލައިވްކޮށް ބާއްވާ ޚާއްސަ ޖަލްސާއެކެވެ.

 

« Older Entries