Category Archives: news

އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބުވެ ވަޑައިގެންނެވި ކައުންސިލަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން

DSCN3770

ކުރިއަށްއޮތް 3 އަހަރު ދުވަހަށް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި އަތޮޅު ކައުންސިލަރުންނަށް އިންތިގާލީ މަރުޙަލާގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި އަލަށް އިންތިޚާބުވެ ވަޑައިގެންނެވި ކައުންސިލަރުންނާއި މިދައުރުގެ ބައެއް ކައުންސިލަރުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުން ތަޢާރަފްކޮށްދެއްވީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މިދައުރުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝީދެވެ. މީގެއިތުރުން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤުވެސް ބައްދަލުވުމާބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކެވިއެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހަޅުއްވައި ދެއްވީ ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުﷲ ނަޢީމެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އަލަށް ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންނަށް އަތޮޅާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ފޮތް ޙަވާލުކުރުންވެސް މި ބައްދަލުވުމުގައި އޮތެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ކުރިއަށްއޮތް ތިންއަހަރަށް އިންތިޚާބުވެފައިވާ ކައުންސިލްގައި ތިއްބަވަނީ 5 ކައުންސިލަރުންނެވެ. އެއީ އިދާރީ ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން ކައުންސިލަރެކެވެ. ހުސްވި ދެވަނަ ދައުރުގައި ތިއްބެވީ 10 ކައުންސިލަރުންނެވެ. އެއީ ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން 2 ކައުންސިލަރުންނެވެ.

ތަކަންދޫގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް ހުޅުވައި ދެއްވައިފި

IMG_0116

ހއ. ތަކަންދޫގައި ހުޅުވުނު ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކް


ހއ. ތަކަންދޫގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކެއް ހުޅުވައިފިއެވެ. ތަކަންދޫ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ގާއިމުކުރެވުނު ހިތްގައިމު މި ޕާރކް ހުޅުއްވައި ދެއްވީ މިކަމަށްޓަކައި މިދިޔަ އޭޕްރީލް 30 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝީދެވެ. ތަކަންދޫގައި ގާއިމުކުރެވުނު މި ޕާރކަކީ ތަކަންދޫ ކައުންސިލާއި ތަކަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ޚަރަދުގައި ގާއިމުކުރެވުނު ޕާރކެކެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ތަކަންދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ހުސައިން ނަސީރާއި ތަކަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި ތަކަންދޫގައި ހުންނަ ސަރުކާރު މުވައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ރައްޔިތުން ބައިވެރިވެ ލެއްވިއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބުނުގޮތުގައި މި ޕާރކުގައި އަތުރާފައިވާ ތަކެއްޗަކީ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ގެނެސްފައިވާ ތަކެއްޗެވެ. ޕާރކު ހެދުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވަނީ ތަކަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި ތަކަންދޫ ރައްޔިތުން ގުޅިގެންނެވެ. ގާތްގަޑަކަށް 300،000 ( ތިންލައްކަ ރުފިޔާ ) ޚަރަދުކޮށްގެން ހުޅުވުނު މިޕާކަކީ ތަކަންދޫގައި ހުޅުވުނު މިފަދަ ފުރަތަމަ ޕާކެވެ. އަދި މީގެއިތުރުން ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދުގައި ޑަސްބިން ބެހެއްޓުމަށް ހިންގާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ޑަސްބިން ބެހެއްޓުންވެސް އިފްތިތާޙު ކުރެވިގެން ގޮސްފައިވެއެވެ.

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހައްދައި ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ތަކަންދޫގައި ފެށިއްޖެ

18221661_1330907180309434_3720658065908409119_n

ހއ. ތަކަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގައި އައިޑީކާޑު ޔުނިޓް ގާއިމުކުރުން


ރައްޔިތުންނާ ވީހާވެސް ގާތުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތަކަންދޫގައި ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހައްދައިދުނުމުގެ ޚިދުމަތް ފެށިއްޖެއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި 30 އޭޕްރީލް 2017 ވަނަ ދުވަހު ތަކަންދޫ އޮފީހުގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި ޚިދުމަތް ފައްޓަވައި ދެއްވީ ތަކަންދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ނަޞީރެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝީދުގެ އިތުރުން ތަކަންދޫގެ ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި ތަކަންދޫގައި ހުރި ސަރުކާރު އިދާރާތަކުގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ތަކަންދޫގައި މިޚިދުމަތް ޤާއިމުވެގެން ދިއުމާއެކު މިއަތޮޅުގެ 13 ރަށެއްގައި މިހާރު އައިޑީކާޑް ހައްދައިދުނުމުގެ ޚިދުމަތް ލިބެމުންދާނެއެވެ. ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަނުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގައި ގާއިމުކުރެވުނު މިޚިދުމަތުގެ އަގު ގާތްގަޑަކަށް ފަސްދޮޅަސް ހާސްރުފިޔާއަށް އަރާނެއެވެ. މީގެކުރިން މިޚިދުމަތް ލިބިގަންނަން ކަނޑުމަގުން ދިއްދުއަށް ދަތުރުކުރަން ޖެހެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު މިޚިދުމަތް އަމިއްލަ ރަށުގައި ތިއްބަވައިގެން ލިބިގެންދިއުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލްތައް މިންކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

mid_3497

ލޯކަލް ކައުންސިލް ޕާރފޯމަންސް އިންޑެކްސްގެ މަސައްކަތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން، އަތޮޅުތަކުގައި އިސްވެ ހަރަކާތްތެރިވާ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓްގެ އޮތޯރިޓީން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ތަމްރީން ހިންގާފައިވަނީ އޭޕްރީލް 18 އަދި 19 އަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގައެވެ. މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ މަޤްޞަދަކީ ލޯކަލްކައުންސިލްސް ޕަރފޯމަންސް އިންޑެކްސް ހިސާބުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަފާތު މަޢުލޫމާތާއި އަމަލީ ތަމްރީން އަތޮޅު ތަކުގެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. މިތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި މިއަތޮޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ މި އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ނަޢީމެވެ.

މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި  އިންޑެކްސްގެ އަސާސީ މުހިއްމު މަޢުލޫމާތުތަކާއި، އިންޑެކްސްއެއް އެކުލަވާލާނެގޮތާއި، އަދި ލޯކަލް ކައުންސިލްސް ޕާރފޯމަންސް އިންޑެކްސް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލީ މައުލޫމާތުތައް ހުށަހަޅާދީފައިވާކަމަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ވިދާޅުވެއެވެ.  މީގެ އިތުރުން މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ސުވާލުކަރުދާހުގެ ސިފަތަކާއި އެއްކުރާ މައުލޫމާތަށް ބޭނުންވަނީ ކޮންކަހަލަ ހެކިތަކެއްކަމާއި އަދި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތު ކަރުދާސްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަމަށްވެސް އެއޮތޯރިޓީން ވިދާޅުވެއެވެ. މިގޮތުން އިންޑެކްސްއިން ލިބިދޭ ނަތީޖާ، ދަރަޖަކުރެވޭ ގޮތާއި، ކާމިޔާބީ  ހައްޤުވާ ކައުންސިލްތަކަށްދޭ ކަންގަތި އެވޯރޑާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ.  މި ތަމްރީން ޕްރޮގުރާމް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޝަރަފުވެރި މެހެމާނަކީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާރޒް އަލްފާޞިލް އަޒްލީން އަހުމަދެވެ.

2015 ވަނައަހަރުވެސް ކައުންސިލްތައް މިންކުރުމުގެ މިފަދަ ޕްރޮގްރާމެއް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ކުރިއަށް ގެންދަވާފައިވެއެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް ކުރިމަތި ލެއްވި ބޭފުޅުންގެ ނަން ތަރުތީބުކުރުން ބާއްވައިފި

DSCN3756

އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުންގެ ނަން ތަރުތީބު ކުރުމަށް ގުރުއަތު ނެގުން.


އަންނަ އޭޕްރީލް 15 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ނަން ތަރުތީބުކުރުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

09 މާރިޗް 2017 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބޭއްވުނު މި ގުރުއަތުލުމުގައި އިދާރީ ދާއިރާތަކުން ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ބައެއް ކެނޑިޑޭޓުން ބައިވެރިވެ ލެއްވިއެވެ. ގުރުއަތުލުމުގައި ބައިވެރިވެ ނުލައްވާ އަދި ބަދަލުގައިވެސް ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރައްވާފައިނުވާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ބަދަލުގައި ގުރުއަތު ނެންގެވީ ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަތޮޅު ފޯކަލް ޕޮއިންޓް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ނަޢީމެވެ.

ގުރުއަތުލުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައި ނުގަންނަވަނީ އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ކެނޑިޑޭޓް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަރީބު، ކެލާ ދާއިރާގެ ކެނޑިޑޭޓް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ އިންފާޒު، ބާރަށު ދާއިރާގެ ކެނޑިޑޭޓް އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ނަސީރު، ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ކެނޑިޑޭޓް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ސިރާޖުއެވެ. އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު އަރީބުގެ ބަދަލުގައި ގުރުއަތު ނެގެވީ މުޙައްމަދު ނަހުދީއެވެ.

މިދަންނަވަނީ ނަން ތަރުތީބު ކުރެވުނުގޮތް

ހޯރަފުށީ ދާއިރާ

1 – އަލްފާޟިލް އަހުމަދު މަޢުރޫފް ސޯސަންވިލާ ހއ. ހޯރަފުށި

2 – އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ރަޝީދު ފީރޯޒްގެ ހއ. ހޯރަފުށި

އިހަވަންދޫ ދާއިރާ

1 – އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން ހަޒާރުމާގެ ހއ. އިހަވަންދޫ

2 – އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަރީބު ޖަވާހިރުވާދީ ހއ. އިހަވަންދޫ

ކެލާ ދާއިރާ

1 – އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ރިޝްވާން އާލަމް ހއ. ދިއްދޫ

2 – އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ އިންފާޒު ކުދިރުވާލިގެ ހއ. ކެލާ

ބާރަށު ދާއިރާ

1 – އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ނަސީރު ޔާގޫތުގެ ހއ. އުތީމު

2 – އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝަމީމް ގޯލްޑަންހައުސް ހއ. ބާރަށް

ދިއްދޫ ދާއިރާ

1 – އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ސިރާޖު ހަޒާރުމާގެ ހއ. ދިއްދޫ

2 – އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ގްރީންވިލާ ހއ. ދިއްދޫ

ހއ. އަތޮޅުގެ ގިނަ ރަށުކައުންސިލްތަކުން އައި.ޑީކާޑުގެ ޚިދުމަތް ލިބެން ފަށައިފި

 

DSCN3585

އައި.ޑީ ކާޑު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ވަސީލަތްތައް


ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ގިނަ ރަށު ކައުންސިލްތަކެއްގައި އައި.ކާޑު ހަދައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ފެށިއްޖެއެވެ. މިގޮތުން މިއަހަރު ފެބުރުއަރީމަހުގެ ތެރޭގައި 5 ރަށެއްގައި ޚިދުމަތް ފެށިފައި ވެއެވެ. އެ ފަސްރަށަކީ ހއ. ތުރާކުނު، އުތީމު، ބާރަށް ،ފިއްލަދޫ އަދި މުރައިދޫއެވެ. މީގެއިތުރުން މިދިޔައަހަރުގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތް ފެށިފައިވަނީ ހއ. މޮޅަދޫ، މާރަންދޫ އަދި ކެލާގައެވެ. އެހެންކަމުން މިހާރު މިހާތަނަށް 12 ރަށެއްގައި އައި.ޑީކާޑުގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެމަގު ފަހިވެގެން ދިޔައީއެވެ.  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ 14 ރަށް އޮވެއެވެ.

ރައްޔިތުންނަށް ވީހާވެސް ގާތުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ފެށިފައިވާ މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ފެށިފައިނުވަނީ ވަށަފަރު އަދި ތަކަންދޫގައެވެ. މި ރަށްރަށުގައިވެސް މިއަހަރު ޚިދުމަތް ފެށޭވަރުވާނެކަމަށް އުއްމީދު ކުރެވެއެވެ.

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީގައި މީރާގެ ގޮތްޕެއް ހުޅުވައި ޚިދުމަތްދޭން ފަށައިފި

DSCN3699

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ހއ. ދިއްދޫގައި  ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ މީރާގެ ބްރާންޗް

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫގައި މޯލްޑިވް އިންލަންޑް ރެވެނިޔު އޮތޯރިޓީ ( މީރާގެ ) ގޮތްޕެއް ހުޅުވައިފިއެވެ. 2017 ފެބުރުއަރީ 19 ގައި ހުޅެވުނު މިގޮފި ޤާއިމުކުރެވިފައިވަނީ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގޯތިތެރޭގައެވެ. މީރާގެ ޚިދުމަތް ހއ. އަތޮޅުން ލިބެން ފެށުމާއެކު ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ އެކިއެކި ޓެކްސްތަކާއި ފީތައް މީގެފަހުން ބަލައިގަންނަމުން ގެންދާނީ މި ބްރާންޗުންނެވެ.

ހއ. އަތޮޅުގައި މީރާގެ ގޮފި ހުޅުވުމާއެކު ރައްޔިތުންނަށް އިތުރު ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ. މީގެކުރިން ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބަލައިގަންނަމުން ގެންދިޔަ އެކިއެކި ފީތައް ދެން ބަލައިގަންނަމުން ގެންދާނީ މި ބްރާންޗުންނެވެ.

ފަހިއަރަނި ސްކީމްގެ 2016 ވަނައަހަރުގެ ފަހު ހަމަހުގެ ރިޕޯރޓް އާންމުކުރައްވައިފި

1127201522025PM_635_yamada_denki_every_phone

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދަވާ ފަހިއަރަނީގެ ސްކީމްގެ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ހަމަހުގެ ރިޕޯރޓް އާންމު ކޮށްފިއެވެ. އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތު ދުޅަހެޔޮ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހއ. އަތޮޅުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށް ކްރެޑިޓަށް މުދާ ދޫކުރެއްވުމަށް ހިންގަވާ މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ވޭތުވެދިޔަ ހަމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެގާރަ ފަރާތަކުން މި ސްކީމް މެދުވެރިކޮށް މުދާ ނަންގަވާފައި ވެއެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލުން ޢާންމު ކުރެއްވި ރިޕޯރޓްގައިވާގޮތުން މި ސްކީމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓަކީ ތިންލައްކަ ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާއެވެ. މީގެ ތެރެއިން މި ސްކީމުން ނަގާފައިވާ މުދަލުގެ އަގަށް މިހާތަނަށް އެއްލައްކަ ތިރީސް ނުވަހާސް ފަސްސަތޭކަ އެގާރަ ރުފިޔާ / ފަންސާސް ހަތަރުލާރި ޚަރަދުވެފައިވާއިރު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ފަސްހާސް އެއްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަތްރުފިޔާ / ނަވާރަ ލާރި ލިބިފައި ވެއެވެ.

މިސްކީމްގެ ދަށުން ތަފާތު އެކި ފެންވަރުގެ މުދާ ބައްލަވައި ގެންނެވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައި ވެއެވެ. މާލީހިސާބު

ތިލައުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރިންނަށް އެވޯޑް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

  DSC_5643

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ދެއްވަމުން އަންނަ ތިލައުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރިންނަށް އެވޯޑް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު 27 ނޮވެމްބަރ 2016 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ހއ. ދިއްދޫގައި ބާއްވައިފިއެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާންގެ ބަރާކާތުން ފެށުނު ކުލަގަދަ މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޖުމްލަ 54 ފަރާތަކަށް އެކިއެކި ރޮނގޮތަކުން އިނާމު ލިބިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރ އަދި ވިލާ ފައުންޑޭޝަންގެ ޗެއަރމަން އޮނަރަބްލް ޤާސިމް އިބްރާހީމެވެ.

މިރަސްމިއްޔާތުގައި އިނާމް ދެވުނު ކެޓަގަރީގެ
ތެރޭގައި ހއ. އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުން 2015 ވަނައަހަރު ހޮވުނު އެންމެ މޮޅު 15
ދަރިވަރަކާއި ސާނަވީ އިމްތިހާނުން ހޮވުނު
12 ދަރިވަރަކާއި، މާތީ ސާނަވީބައިން ހޮވުނު 6 ދަރިވަރަކާއި، އަދި
ސާނަވީބައިން މުޅިރާއްޖެއިން 1 ވަނަ ހޯދާފައިވާ 3 ދަރިވަރަކާއި، މިބައިން
މުޅިދުނިޔެއިން 1 ވަނަ ހޯދާފައިވާ 2 ދަރިވަރަކާއި ޑިގްރީ ފެށިގެން މަތީ ދަރަޖައިގެ
އެވޯޑް ލިބިލައްވާ 3 ބޭކަނބަލަކާއި، އެންމެ ހިންގުންތެރި 3 ކައުންސިލަކަށާއި،
އާންމު ޚިދުމަތަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ދާއިރާއިން 3 ފަރާތަކަށާއި، އަދި
ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން 1 ފަރާތަކަށް
އިނާމު ލިބިގެން ދިޔައެވެ.

ހއ. އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 2015 ން ހޮވުނު
އެންމެމޮޅު 15 ދަރިވަރުންނަކީ

ޢާއިޝަތު ޝަރުފާ ރަސްކަރަ ހއ. ހޯރަފުށި

ޝާނިހާ ޝަރީފް އިސްދޫ ހއ. ދިއްދޫ

މަރިޔަމްއަފާފް މުޙައްމަދު ގްރީންވޯލްޑް ހއ. ހޯރަފުށި

ބައްސާމާ ސުލައިމާން ފުނަކުރި ހއ. ދިއްދޫ

ސަޖުވާ ޢަބްދުލްމަތީން މާސް ހއ. ހޯރަފުށި

ޙައްވާ މިޒްދާ މީނާޒް ހއ. ބާރަށް

ޒުމްރާ އަޙުމަދު ސާވަން ހއ. ދިއްދޫ

ނުޒުލާ އިސްމާއީލް ރަޝީދު ފެހިއާރު ހއ. ދިއްދޫ

ޝަފްޢާ ސިޔާދު ޢަބްދުލްވާޙިދު ކަނީރުމާގެ ހއ. ހޯރަފުށި

އައުލާ އަޙުމަދު ޝާކިރު ސަންސައިން ހއ. ދިއްދޫ

ފާތުމަތުޝައިޚާ ޢަލީ ފެންފިނިގެ ހއ. ހޯރަފުށި

ސާޖިދު މުޙައްމަދު އިޤްބާލު ރާމަﷲ ހއ. ހޯރަފުށި

އިސްމާޢީލް މަޙުފޫޒް ފެންފިޔާޒްގެ ހއ. ކެލާ

ޢަބްދުﷲ އައިމަން ރަންފަސް ހއ. ކެލާ

ޢާއިޝަތުޝައުރާ މުޙައްމަދު ސެހެނާވިލާ ހއ. ދިއްދޫ

ސާނަވީ އިމްތިހާނުން އެކެއް، ދޭއް، ތިނަކަށް ހޮވުނު 12 ކުދިންނަކީ

އާމިނަތުނަދާ ހުދުފިނިފެންމާގެ ހއ. ފިއްލަދޫ 3 ވަނަ

ރައުލާޢާލީ ދަނބުގެ ހއ. އިހަވަންދޫ 3 ވަނަ

މުޙައްމަދު ވިޝާލް ފުރުންމާގެ ހއ. ކެލާ 2 ވަނަ

މަރިޔަމް ޢަބްދުލްވާޙިދު ރަތްވިލާގެ ހއ. ތަކަންދޫ 2 ވަނަ

މުޙައްމަދު އިޔާދު ޢަލީ ރަނިކަ ހއ. ހޯރަފުށި 2 ވަނަ

އާމިނަތު ޝައިޚާ މުނިޔާގެ ހއ. ފިއްލަދޫ 2 ވަނަ

އާމިނަތު މާޝާ ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު ނޫރުމަންޒިލް ހއ. އުލިގަން 2 ވަނަ 

ނަޝްވާ މުޙައްމަދު ޝަރީފް ގްރީންވިލާ ހއ. ތަކަންދޫ 1 ވަނަ 

މާހާ މުޙައްމަދު ކަސްތޫރިގެ ހއ. މާރަންދޫ 1 ވަނަ

ޢައްސާނު ޢަބްދުލްވައްހާބު ސިންދުބާދު ހއ. ބާރަށް 1 ވަނަ 

އާލިފް އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވެވުދަށުގެ ހއ. ދިއްދޫ 1 ވަނަ

އަޙުމަދުޝަމީޙު ރަބީޢުމަންޒިލް ހއ. މޮޅަދޫ 1 ވަނަ 

މަތީސާނަވީ ބައިން އެކެއް، ދޭއް، ތިނަކަށް ހޮވުނު 6 ދަރިވަރުންނަކީ

އައިމަން ޢަލީ އާވެހި ހއ. ހޯރަފުށި 1 ވަނަ

ޢާއިޝަތު ހުދުނާ ޒަމާނީގެ ހއ. ދިއްދޫ 1 ވަނަ

ޢަލީއަކުރަމް އޮޅުހަލި ހއ، ކެލާ 1 ވަނަ

މުޙައްމަދު އަނަސް ޗަނބޭލީގެ ހއ. ކެލާ 1 ވަނަ 

މުޙައްމަދު ސައްފާން ފަސްކަނި ހއ. ކެލާ 1 ވަނަ

ޙަލީމަތު ރަޝީދާ ލަކްސަމީ ހއ. އިހަވަންދޫ 1 ވަނަ

ސާނަވީ ބައިން މުޅިރާއްޖެއިން 1 ވަނަ ހޯދާފައިވަނީ

މޫސާ ޒަޚުވާން ނިއުލައިފް ހއ. ކެލާ ( އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިހާނުގެ ދިވެހިން )

މަތީ ސާނަވީ ބައިން މުޅި ރާއްޖެއިން 1 ވަނަ ހޯދާފައިވާ ދަރިވަރުން.

އައިމަން ޢަލީ އާވެހި ހއ. ހޯރަފުށި ( އެކައުންޓް )

ޙުސައިން ޒިޔާދު ގުމުރީގެ ހއ. ދިއްދޫ ( އެކައުންޓް )

މަތީސާނަވީ ބައިން މުޅި ދުނިޔޭން 1 ވަނަ ހޯދާފައިވާ ދަރިވަރުން

އައިމަން ޢަލީ އާވެހި ހއ. ހޯރަފުށި އެކައުންޓް

ޙުސައިން ޒިޔާދު ގުމްރީގެ ހއ. ދިއްދޫ އެކައުންޓް

ޑިގްރީ ފެށިގެން މަތީދަރަޖައިގެ އެވޯޑް ލިބިވަޑައިގެންފައިވަނީ 3 ބޭކަނބަލަކަށެވެ.

ޑރ. މަރިޔަމް ޝަހުނީޒާ ނަޞީރު ތިލަދޫ ހއ. ދިއްދޫ

ޝަކީލާ ޙާމިދު ބިޖިލީގެ ހއ. ކެލާ

އަލްޙާފިޒާ ބައްސާމާ ސުލައިމާން ފުނަކުރި ހއ. ދިއްދޫ

ޢާންމު ޚިދުމަތަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ އެވޯޑް ޙާސިލްކުރައްވާފައިވާ 3 ފަރާތް

ޑރ.މަރިޔަމް ޝަހުނީޒާ ނަޞީރު ތިލަދޫ ހއ. ދިއްދޫ ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން ޚިދުމަތްކުރައްވައިގެން 

ޢަބްދުއް ލަތީފު މުޙައްމަދު ފުނަމާގެ ހއ. ދިއްދޫ ކުޅިވަރަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވައިގެން

ކެލާޔޫތު ފޯރަމް ޖަމާޢަތަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވައިގެން

އެންމެހިންގުންތެރި ކައުންސިލްތަކަށް ދެވޭ އެވޯޑް މިއަހަރު ޙާސިލްކުރައްވާފައިވަނީ 

ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ( ތިންވަނަ )

ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ( ދެވަނަ )

ކެލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ( އެއްވަނަ )

މިއަހަރު ދެވޭ ޝަރަފުވެރިކަމުގެ އެވޯޑް ޙާސިލް ކުރައްވާފައިވަނީތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވައިގެން ހއ. ކެލާ ބިޖިލީގޭ އަލްފާޟިލާ ޝަކީލާ ޙާމިދެވެ.

އެވޯޑް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ފަރާތްތަކަށް އިނާމާއި ހަނދާނީ ފިލައާއި ސެޓްފިކެޓްތައް ބައްސަވައި ދެއްވީ ޖަލްސާގެ ޝަރަފުވެރި މެހުމާން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާމިގިލީދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރ އަދި ވިލާ ފައުންޑޭޝަންގެ ޗެއަމަން އޮނަރަބްލް ޤާސިމް އިބްރާހީމާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި، ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ ޢިނާމު ޙާސިލްކުރައްވާފައިވާ އަލްފާޟިލް އާދަމް ޢަބްދުއްރާނާއި ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޒް އަޙުމަދު އިބްރާހީމެވެ.

މިޖަލްސާގައި ޝަރަފްވެރި މެހްމާން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ޚިދުމަތްތެރިންގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުމަކީ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއްކަމަށާއި މިގޮތުން ހއ. އަތޮޅުން މިފަދަ ޙަފުލާއެއް ބާއްވާ މިއީ 2 ވަނަފަހަރުކަން އެނގިވަޑައިގަތުމުން އެކަމާ އުފާކުރައްވާކަމަށާއި އަދި މިއަތޮޅު ނޫނަސް ހދ. އަތޮޅާއި ށ. އަތޮޅުގައިވެސް ޚިދުމަތްތެރިންގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަން ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން އެވޯޑް ދެއްވާކަން އެނގިވަޑައިގެންފައި ވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން ރާއްޖޭގެ އެހެން އަތޮޅުތަކުންވެސް މި އަތޮޅުތައް ނަމޫނާއަކަށް ބައްލަވައިގެން މިފަދަ ހަފުލާތައް ބޭއްވުމަށް އެދި ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މި ޖަލްސާގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ. އެމަނިކުފާނު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ކައުންސިލްތަކަކީ މާލީގޮތުން މާބޮޑު ތަނަވަސްކަން ހުރި ބައެއް ނޫންކަމަށާއި ދައުލަތުން ކައުންސިލްތަކަށް ދެއްވާ ބަޖެޓުން ކުރެވެނީ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދިނުމާއި އިދާރީ ބައެއް ކުދިކުދި ޚަރަދުތައް ކަމަށެވެ. ގިނަފަހަރަށް، ލިބޭ އެއްޗަކުން ކަރަންޓް ބިލާ ފޯން ބިލްވެސް އަދާނުކުރެވޭކަމަށެވެ. ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމުގައިކައުންސިލްތަކަށް ދިމާވާ އެންމެބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ މާލީގޮތުން ކައުންސިލްތައް ނިކަމެތިވުން ކަމަށާއި ކައުންސިލްތަކަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ވަސީލަތެއް ގިނަ ކައުންސިލްތަކުގައި ނެތުމުން ބައެއްކަހަލަ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަންޖެހެނީ ދީލަތި ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއެކުގައެވެ. މިގޮތުން މި ޕްރޮގްރާމްވެސް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލެވުނީ އެކިފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަން ލިބިގެންކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ތިލައުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރިންގެ އެވޯޑަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

DSCN0105

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދެއްވަމުން އަންނަ ތިލައުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރިންގެ އެވޯޑަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ. މިއެވޯޑަކީ ހއ. އަތޮޅަށް ތަފާތު އެކި ރޮނގުރޮނގުން ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އެވޯޑެކެވެ. އެވޯޑު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި ޝަރަފްވެރި ޚިދުމަތްތަކެއް އަތޮޅަށް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށާއި، ފާހަގަކުރެވޭ އެކި ރޮނގުރޮނގުން އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް އަތޮޅަށް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށާއި، ހއ.އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކުން ފަޚުރުވެރި ވަނަތައް ހޯދާފައިވާ ދަރިވަރުންނަށާއި، އަތޮޅަށް އެންމެ ޚިދުމަތްތެރި ރިޒޯޓަކާއި، އަތޮޅުގެ އެންމެ ހިންގުންތެރި ކައުންސިލަކަށާއި، އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯދާފައިވާ ސްކޫލަކަށާއި، އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ހިމެނެއެވެ.

މިފަދަ އެވޯޑް ދިނުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ޚިދުމަތްތެރިންގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުން ކަމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުން މަޢުލާމާތު ދެއްވިއެވެ. އެހެންކަމުން މި އެވޯޑަށް ކުރިމަތި ލެއްވުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 30 އޮކްޓޯބަރ 2016 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ހުށަހެޅުމަށް ކައުންސިލުން އެދިލައްވައެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި މުއްދަތު އިތުރުކުރަންޖެހުނީ އެވޯޑަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ އެދިލެއްވުމުގެ މަތިންނެވެ.

« Older Entries