Author Archives: Ahmed Naseer

ޕާސްޕޯޓް ހެއްދުމަށް ބޭނުންވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ބަލައިގަތުން މާދަމާ ފެށޭނެ

18765647_1356667744400044_1710411149626948792_n

ހއ. އަތޮޅުން ޕާސްޕޯޓް ހެއްދުމާބެހޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވުން


އަތޮޅުގައި ތިއްބަވައިގެން ދިވެހި ޕާސްޕޯޓް ހެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ބަލައިގަތުމުގެ މަސައްކަތް 18 ޖޫން 2017 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންދަވާގޮތަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން އާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރައްވައިފިއެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުރައްވާފައިވާ އިޢުލާންގައިވަނީ ފޯމް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 9:00 ން މެންދުރު 12:30 އަށެވެ.

ރަމަޟާންމަހު ފޯމް ބަލައިގަންނަ ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހެނދުނު 10:00 ން 12:30 ގެ ނިޔަލަށެވެ. ދިވެހި ޕާސްޕޯޓް ހެއްދުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފޯމް ބަލައިގެން ނަމަވެސް ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ހެއްދޭ ޕާސްޕޯޓާ ޙަވާލުވުމަށް ވެރިފަރާތުން ވަޑައިގެންނަވަން ޖެހޭނީ ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ނުވަތަ މާލެއަށެވެ.

މުސްތަގުބަލްގައި އިމިގްރޭޝަންގެ ޔުނިޓް ހުޅުވި އެތަނުގައި މަސައްކަތް ފެށުމުން މިކަން ހައްލުވެގެން ދާނެކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

abdulla


ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީއަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް، އަވަހަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ސަރުކާރާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ 04 ޖޫން 2017 ވަނަ ދުވަހު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވަމުން ކައުންސިލްގެ ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، ވޭތުވެދިޔަ 2 ވަނަ ދައުރުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނީ މުވައްޒަފުން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރެއްވުމުގެސަބަބުން ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ކުރެއްވި މަސައްކަތަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ. އަދި މި ދައުރުގައިވެސް މުވައްޒަފުންނާ ގުޅިގެން ކައުންސިލް ހިންގުން އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އަލަށް އިންތިޚާބުވެ ވަޑައިގެންނެވި ނައިބުރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝަމީމުއާއި ކައުންސިލާ އަލަށް ގުޅިވަޑައިގެންނެވި ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ސިރާޖާއި، ކެލާ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ އިންފާޒު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވުން ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާއި އެހެން މެމްބަރުން ވިދާޅުވީ އެބޭފުޅުން މަސައްކަތް ކުރައްވާނީ ސިޔާސީ ފިކުރުން އެއްކިބާވެ ތިބެ ސަރުކާރާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި މަންފާއަށް ކަމަށެވެ. އަދި ކައުންސިލްގެ ކުރިއެރުމަށާއި މުވައްޒަފުންގެ ކުރިއެރުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން ކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤް ވިދާޅުވީ، މި ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ވަރަށް ހީވާގިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރައްވާ މުވައްޒަފުންތަކެއް ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައިވެސް، ކައުންސިލުން ނިންމަވާ ނިންމުންތައް ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ސާބިތުކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް މުވައްޒަފުން ތައްޔާރަށް ތިބިކަމަށެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.

ދެވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލަރުންނަށް ޝުކުރުއަދާ ކުރައްވައިފި

12524427_991753874224768_8192254460972276077_n

ދެވަނަ ދައުރުގައި ކައުންސިލުން ބާއްވާފައިވާ ޖަލްސާއެއް


ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރު ނިންމަވައި މަޤާމުން ވަކިވަޑައިގެންނެވި ކައުންސިލަރުންނަށް ތިންވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފިއެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް 04 ޖޫން 2017 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން ވިދާޅުވީ ދެވަނަ ދައުރުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރުން އަތޮޅަށް ކުރައްވާފައިވާ ޚިދުމަތަކީ ވަރަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެބޭފުޅަކާ ޙަވާލުކުރެއްވި ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ކުރައްވާފައިވަނީ ނުހަނު އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކުގައެވެ. އެހެންކަމުން ތިންވަނަ ދައުރުގެ ރައީސެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެފަރާތްތަކަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރުގެ ބަސްތައް ތަކުރާރުކުރެއްވިއެވެ.

ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ކައުންސިލަރުންގެ ތެރޭގައި ސިޔާސީ އެކިފިކުރުގެ ބޭފުޅުން ތިއްބެއްވި ނަމަވެސް މައިގަނޑު އަމާޒަކަށް ހެއްދެވީ އެއިރެއްގައި އޮންނަ ސަރުކާރަކާ ގުޅިގެން އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭތޯއެވެ. އެހެންކަމުން ކައުންސިލް މެމްބަރުން އެކަން ގެންދަވާފައިވަނީ ވަރަށް ފުރިމައަށްކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އަދި މީގެއިތުރުން އަތޮޅު ކައުންސިލަރުންގެ ދެވަނަ ދައުރުގައި ކައުންސިލުން ކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ މައިގަނޑު ހުރިހާކަމެއްވަނީ ނިންމިފައެވެ. އެންމެފަހުން ހަމަޖެހިގެން މިދިޔައީ އަތޮޅުގައި ތިއްބަވައިގެން އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ޕާސްޕޯޓް ހެއްދޭނެ ނިޒާމެއް ހަމަޖެހިގެން ދިއުމެވެ.. އެއީވެސް ވަރަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކާއެކު ކައުންސިލް މެމްބަރުން ކުރެއްވި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއެވެ.

ތިންވަނަ ދައުރަކީވެސް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަތޮޅަށް އަދި ކައުންސިލްގެ ކުރިއެރުމަށް އިތުރު މަސައްކަތްކުރާނެ ދައުރަކަށް ވެގެންދާނެކެމަށް އުއްމީދުކުރައްވާ ކަމަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ދިއްދޫ ކައުންސިލަރުން ހުވައި ކުރައްވައިފި

Co

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލާއި ދިއްދޫ ކައުންސިލަރުން ހުވައި ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން


ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލާއި، ދިއްދޫ ކައުންސިލަށް އަލަށް އިންތިޚާބުވެ ވަޑައިގެންނެވި ކައުންސިލަރުން ހުވައި ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. 03 ޖޫން 2017 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 21:00 ގައި ދިއްދޫ ވައިލެޓް މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހުވައި ލައިދެއްވީ ހއ. އަތޮޅު އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލިދީދީ އެވެ.

ކީރީތި ޤުރުއާނުގެ ބަރަކާތުން ރަސްމިއްޔާތު ފެށުމަށްފަހު ދެންއޮތީ ހުވައި ލައިދެއްވުމެވެ. އެއަށްފަހު ހުވައިގެ އިޤްރާރުގައި ސޮއިކުރެއްވުން އޮތެވެ. ރަސްމިއްޔާތު ނިމުނީ ޤައުމީ ސަލާމުންނެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިއްދޫގެ ރައްޔިތުންނާއި ދިއްދޫގައި ހުންނަ ސަރުކާރު އިދާރާތަކުގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އަތޮޅުގައި ތިއްބަވައިގެން ޕާސްޕޯޓާބެހޭ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރައްވައިފި

18765647_1356667744400044_1710411149626948792_n

ޕާސްޕޯޓް ހެއްދުމާބެހޭ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ  އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވުން


އަމިއްލަ އަތޮޅުގައި ތިއްބަވައިގެން ދިވެހި ޕާސްޕޯޓް ހެއްދުމާބެހޭ ޚިދުމަތް ހއ. އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެއްވުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް އިމިގެރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނާއި ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލާ ދެމެދު ސޮއިކުރައްވައިފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި 29 މެއި 2017 ވަނަ ދުވަހު އިމިގްރޭޝަނުގައި ބޭއްވުނު ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އިމިގްރޭޝަންގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެސިސްޓެންޓް ކޮންޓްރޯލަރ އަލްފާޟިލް ޚާލިދު ފަތުޙުﷲ އެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ރަޝީދެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ހއ. އަތޮޅު އިމިގްރޭޝަން ކަލެކްޝަން ސެންޓަރުން ޕާސްޕޯރޓަށް އެދި ހުށަހަޅާފޯމް ބަލައިގަތުމާއި ފޮޓޯނެގުމުގެ ޚިދުމަތް މިމަހުގެ 31 ން ފެށިގެން ކުރިއަށް ދާނެއެވެ. އުއްމީދުކުރެވެނީ މުސްތަގުބަލްގައި ޕާސްޕޯރޓް އަތޮޅުން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިގެން ދިއުމެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ހަމަޖެހިފައިވާގޮތުން ޕާސްޕޯރޓް ނަގަން ދުރުވަންޖެހޭނީ މާލެ ނުވަތަ ކުޅުދުއްފުއްޓަށެވެ.

މިޚިދުމަތް ހއ. އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށް 2014 ވަނައަހަރުންފެށިގެން ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ގެންދިޔައީ އެކި ގޮތްގޮތުން މެދު ނުކެނޑި މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލުން ޚަރަދު ކުރައްވައިގެން އަތޮޅުގޭގައި މިކަމަށް ޚާއްސަ އޮފީސް ރޫމެއްވެސް ތައްޔާރުކުރެވިފައި ވެއެވެ.

މިޚިދުމަތް ހއ. އަތޮޅުގައި ގާއިމުވެގެން ދިއުމުން ޕާސްޕޯޓް ހެއްދުމަށް އަތޮޅުން ބޭރަށް ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތަކަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ލުއިކަމެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ. މުސްތަގުބަލްގައި އަތޮޅުން ޕާސްޕޯރޓް ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖެހިގެން ދާނެއެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބުވެ ވަޑައިގެންނެވި ކައުންސިލަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން

DSCN3770

ކުރިއަށްއޮތް 3 އަހަރު ދުވަހަށް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި އަތޮޅު ކައުންސިލަރުންނަށް އިންތިގާލީ މަރުޙަލާގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި އަލަށް އިންތިޚާބުވެ ވަޑައިގެންނެވި ކައުންސިލަރުންނާއި މިދައުރުގެ ބައެއް ކައުންސިލަރުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުން ތަޢާރަފްކޮށްދެއްވީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މިދައުރުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝީދެވެ. މީގެއިތުރުން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤުވެސް ބައްދަލުވުމާބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކެވިއެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހަޅުއްވައި ދެއްވީ ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުﷲ ނަޢީމެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އަލަށް ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންނަށް އަތޮޅާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ފޮތް ޙަވާލުކުރުންވެސް މި ބައްދަލުވުމުގައި އޮތެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ކުރިއަށްއޮތް ތިންއަހަރަށް އިންތިޚާބުވެފައިވާ ކައުންސިލްގައި ( އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި ) ތިއްބަވަނީ 5 ކައުންސިލަރުންނެވެ. އެއީ އިދާރީ ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން ކައުންސިލަރެކެވެ. ހުސްވި ދެވަނަ ދައުރުގައި ތިއްބެވީ 10 ކައުންސިލަރުންނެވެ. އެއީ ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން 2 ކައުންސިލަރުންނެވެ.

ތަކަންދޫގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް ހުޅުވައި ދެއްވައިފި

IMG_0116

ހއ. ތަކަންދޫގައި ހުޅުވުނު ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކް


ހއ. ތަކަންދޫގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކެއް ހުޅުވައިފިއެވެ. ތަކަންދޫ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ގާއިމުކުރެވުނު ހިތްގައިމު މި ޕާރކް ހުޅުއްވައި ދެއްވީ މިކަމަށްޓަކައި މިދިޔަ އޭޕްރީލް 30 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝީދެވެ. ތަކަންދޫގައި ގާއިމުކުރެވުނު މި ޕާރކަކީ ތަކަންދޫ ކައުންސިލާއި ތަކަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ޚަރަދުގައި ގާއިމުކުރެވުނު ޕާރކެކެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ތަކަންދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ހުސައިން ނަސީރާއި ތަކަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި ތަކަންދޫގައި ހުންނަ ސަރުކާރު މުވައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ރައްޔިތުން ބައިވެރިވެ ލެއްވިއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބުނުގޮތުގައި މި ޕާރކުގައި އަތުރާފައިވާ ތަކެއްޗަކީ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ގެނެސްފައިވާ ތަކެއްޗެވެ. ޕާރކު ހެދުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވަނީ ތަކަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި ތަކަންދޫ ރައްޔިތުން ގުޅިގެންނެވެ. ގާތްގަޑަކަށް 300،000 ( ތިންލައްކަ ރުފިޔާ ) ޚަރަދުކޮށްގެން ހުޅުވުނު މިޕާކަކީ ތަކަންދޫގައި ހުޅުވުނު މިފަދަ ފުރަތަމަ ޕާކެވެ. އަދި މީގެއިތުރުން ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދުގައި ޑަސްބިން ބެހެއްޓުމަށް ހިންގާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ޑަސްބިން ބެހެއްޓުންވެސް އިފްތިތާޙު ކުރެވިގެން ގޮސްފައިވެއެވެ.

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހައްދައި ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ތަކަންދޫގައި ފެށިއްޖެ

18221661_1330907180309434_3720658065908409119_n

ހއ. ތަކަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގައި އައިޑީކާޑު ޔުނިޓް ގާއިމުކުރުން


ރައްޔިތުންނާ ވީހާވެސް ގާތުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތަކަންދޫގައި ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހައްދައިދުނުމުގެ ޚިދުމަތް ފެށިއްޖެއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި 30 އޭޕްރީލް 2017 ވަނަ ދުވަހު ތަކަންދޫ އޮފީހުގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި ޚިދުމަތް ފައްޓަވައި ދެއްވީ ތަކަންދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ނަޞީރެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝީދުގެ އިތުރުން ތަކަންދޫގެ ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި ތަކަންދޫގައި ހުރި ސަރުކާރު އިދާރާތަކުގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ތަކަންދޫގައި މިޚިދުމަތް ޤާއިމުވެގެން ދިއުމާއެކު މިއަތޮޅުގެ 13 ރަށެއްގައި މިހާރު އައިޑީކާޑް ހައްދައިދުނުމުގެ ޚިދުމަތް ލިބެމުންދާނެއެވެ. ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަނުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގައި ގާއިމުކުރެވުނު މިޚިދުމަތުގެ އަގު ގާތްގަޑަކަށް ފަސްދޮޅަސް ހާސްރުފިޔާއަށް އަރާނެއެވެ. މީގެކުރިން މިޚިދުމަތް ލިބިގަންނަން ކަނޑުމަގުން ދިއްދުއަށް ދަތުރުކުރަން ޖެހެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު މިޚިދުމަތް އަމިއްލަ ރަށުގައި ތިއްބަވައިގެން ލިބިގެންދިއުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލްތައް މިންކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

mid_3497

ލޯކަލް ކައުންސިލް ޕާރފޯމަންސް އިންޑެކްސްގެ މަސައްކަތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން، އަތޮޅުތަކުގައި އިސްވެ ހަރަކާތްތެރިވާ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓްގެ އޮތޯރިޓީން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ތަމްރީން ހިންގާފައިވަނީ އޭޕްރީލް 18 އަދި 19 އަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގައެވެ. މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ މަޤްޞަދަކީ ލޯކަލްކައުންސިލްސް ޕަރފޯމަންސް އިންޑެކްސް ހިސާބުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަފާތު މަޢުލޫމާތާއި އަމަލީ ތަމްރީން އަތޮޅު ތަކުގެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. މިތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި މިއަތޮޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ މި އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ނަޢީމެވެ.

މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި  އިންޑެކްސްގެ އަސާސީ މުހިއްމު މަޢުލޫމާތުތަކާއި، އިންޑެކްސްއެއް އެކުލަވާލާނެގޮތާއި، އަދި ލޯކަލް ކައުންސިލްސް ޕާރފޯމަންސް އިންޑެކްސް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލީ މައުލޫމާތުތައް ހުށަހަޅާދީފައިވާކަމަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ވިދާޅުވެއެވެ.  މީގެ އިތުރުން މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ސުވާލުކަރުދާހުގެ ސިފަތަކާއި އެއްކުރާ މައުލޫމާތަށް ބޭނުންވަނީ ކޮންކަހަލަ ހެކިތަކެއްކަމާއި އަދި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތު ކަރުދާސްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަމަށްވެސް އެއޮތޯރިޓީން ވިދާޅުވެއެވެ. މިގޮތުން އިންޑެކްސްއިން ލިބިދޭ ނަތީޖާ، ދަރަޖަކުރެވޭ ގޮތާއި، ކާމިޔާބީ  ހައްޤުވާ ކައުންސިލްތަކަށްދޭ ކަންގަތި އެވޯރޑާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ.  މި ތަމްރީން ޕްރޮގުރާމް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޝަރަފުވެރި މެހެމާނަކީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާރޒް އަލްފާޞިލް އަޒްލީން އަހުމަދެވެ.

2015 ވަނައަހަރުވެސް ކައުންސިލްތައް މިންކުރުމުގެ މިފަދަ ޕްރޮގްރާމެއް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ކުރިއަށް ގެންދަވާފައިވެއެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް ކުރިމަތި ލެއްވި ބޭފުޅުންގެ ނަން ތަރުތީބުކުރުން ބާއްވައިފި

DSCN3756

އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުންގެ ނަން ތަރުތީބު ކުރުމަށް ގުރުއަތު ނެގުން.


އަންނަ އޭޕްރީލް 15 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ނަން ތަރުތީބުކުރުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

09 މާރިޗް 2017 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބޭއްވުނު މި ގުރުއަތުލުމުގައި އިދާރީ ދާއިރާތަކުން ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ބައެއް ކެނޑިޑޭޓުން ބައިވެރިވެ ލެއްވިއެވެ. ގުރުއަތުލުމުގައި ބައިވެރިވެ ނުލައްވާ އަދި ބަދަލުގައިވެސް ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރައްވާފައިނުވާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ބަދަލުގައި ގުރުއަތު ނެންގެވީ ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަތޮޅު ފޯކަލް ޕޮއިންޓް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ނަޢީމެވެ.

ގުރުއަތުލުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައި ނުގަންނަވަނީ އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ކެނޑިޑޭޓް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަރީބު، ކެލާ ދާއިރާގެ ކެނޑިޑޭޓް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ އިންފާޒު، ބާރަށު ދާއިރާގެ ކެނޑިޑޭޓް އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ނަސީރު، ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ކެނޑިޑޭޓް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ސިރާޖުއެވެ. އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު އަރީބުގެ ބަދަލުގައި ގުރުއަތު ނެގެވީ މުޙައްމަދު ނަހުދީއެވެ.

މިދަންނަވަނީ ނަން ތަރުތީބު ކުރެވުނުގޮތް

ހޯރަފުށީ ދާއިރާ

1 – އަލްފާޟިލް އަހުމަދު މަޢުރޫފް ސޯސަންވިލާ ހއ. ހޯރަފުށި

2 – އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ރަޝީދު ފީރޯޒްގެ ހއ. ހޯރަފުށި

އިހަވަންދޫ ދާއިރާ

1 – އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން ހަޒާރުމާގެ ހއ. އިހަވަންދޫ

2 – އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަރީބު ޖަވާހިރުވާދީ ހއ. އިހަވަންދޫ

ކެލާ ދާއިރާ

1 – އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ރިޝްވާން އާލަމް ހއ. ދިއްދޫ

2 – އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ އިންފާޒު ކުދިރުވާލިގެ ހއ. ކެލާ

ބާރަށު ދާއިރާ

1 – އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ނަސީރު ޔާގޫތުގެ ހއ. އުތީމު

2 – އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝަމީމް ގޯލްޑަންހައުސް ހއ. ބާރަށް

ދިއްދޫ ދާއިރާ

1 – އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ސިރާޖު ހަޒާރުމާގެ ހއ. ދިއްދޫ

2 – އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ގްރީންވިލާ ހއ. ދިއްދޫ

« Older Entries