Author Archives: Ahmed Naseer

ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ދިއްދުއާ ދެމެދު ފެރީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ލޯންޗް ދަތުރު ފައްޓަވައި ދެއްވައިފި

DSCF2510

ފެރީގެ ދަތުރުތައް ފެށުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން: ފޮޓޯ އަތޮޅު ކައުންސިލް


ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ތަޢާރަފްކޮށްފައިވާ '' ފަހިދުވެލި '' ލޯންޗު ދަތުރު ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓާ ދިއްދުއާ ދެމެދު ފެރީގެ ޚިދުމަތް ފަށައިފިއެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ލާމަރުކަޒީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ފެށުނު މި ފެރީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ '' ރެހެންދި '' ލޯންޗުގައެވެ.

ފެރީ ނިޒާމް ފެށުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ހެނދުނު 7:30 ގައި ދިއްދޫ ބަނދަރުގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތު ފައްޓަވައި ދެއްވީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ސިރާޖެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބައެއް ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މި ނިޒާމްގެ ތެރެއިން ލޯންޗުގައި ޖާގަ އޮތް މިންވަރަކުން ޓިކެޓް ބައްލަވައި ގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ދަތުރު ކުރެއްވޭނެއެވެ. ޓިކެޓްގެ އަގަކީ -/300 ރުފިޔާއެވެ.

މި ނިޒާމްގެ ތެރެއިން މިއަދު ދަތުކުރެއްވި ކޮންމެ ފަސިންޖަރަކަށް މާބޮޑިއެއް ހަދިޔާ ކުރެވުނެވެ. ދިއްދޫން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ފުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހޮނިހިރު އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 7:30 ގައެވެ. އަދި ކުޅުދުއްފުށިން ދިއްދުއަށް ފުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މެންދުރުފަހު 14:30 ގައެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވަފުދުގެ ބޭފުޅުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން

IMG_1127

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ވެރިންނާއެކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވަފުދު


ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މާލެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ފަފުދުން ލޯކަލް ގަވަރަމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ އެތަނުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

މިމަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު އެލް.ޖީ.އޭއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި ކައުންސިލްތަކަށް ދިމާވެފައިވާ މާލީ ގޮންޖެހުންތަކާއި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައި ހުރި ފުށުއެރުންތަކާއި އަދި ކައުންސިލްތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ޤާނޫނީ ބާރުތައް ދޫކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.

މީގެއިތުރުން ކައުންސިލްތައް ސަސްޕެންޑް ކުރަމުންދާއިރު، ޤާނޫނީގޮތުން ރަށުކައުންސިލްތައް ބެލެހެއްޓުން ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް މަޢުލޫމާތު ހިއްސާ ނުކުރައްވާ މައްސަލަ އެލް. ޖީ.އޭގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނެވިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރީގެ ބައެއް ވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މި ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާއި ކައުންސިލްގެ ބައެއް މެމްބަރުންނާއި ކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި އެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވަފުދު ޓްރާންސްޕޯރޓް މިނިސްޓްރީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

IMG_1124

ޓްރާންސްޕޯރޓް މިނިސްޓަރ ( މެދުގައި ) އަރިހުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވަފުދުގެ ބޭފުޅުން


ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މާލެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ވަފުދުން ޓްރާންސްޕޯރޓް މިނިސްޓްރީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ އެތަނުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

މިގޮތުން މިމަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު ޓްރާންސް ޕޯރޓް މިނިސްޓްރީއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެމިނިސްޓްރީން މިއަތޮޅުގައި ދެއްވަމުން ގެންދަވާ ޚިދުމަތާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. އަދި ރަށްރަށުގެ ނެރުބައްތި ހޯދުމާބެހޭ ގޮތުންނާއި ފަޅުތަކުގައި ޖަހާފައިވާ ދުރަށް އަލިފޮނުވައިދޭ ބައްތިތައް މަރާމާތުކޮށް ދަތުރުވެރިންނަށް ފަސޭހަވާނެގޮތަކަށް މެދުނުކެނޑި އެޚިދުމަތް ލިބުމުގެ މައްޗަށް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ޓްރާންސްޕޯރޓް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މިނިސްޓަރާއި އެ ވުޒާރާގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މި ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ ބައެއް މެމްބަރުންނާއި ކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި އެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޓީމެއް ސަރުކާރުގެ ބައެއް މިނިސްޓްރީތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން

IMG_1118

އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ އަރިހުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިސްވެރިން


އަތޮޅުގައި ހުރި ބައެއް ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުންނާއި، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވަމުން އަންނަ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅު ކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ސަރުކާރާ މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިސްވެރިންގެ ޓީމެއް މާލެ ވަޑައިގެން އެކިއެކި ވުޒާރާތަކުގެ ވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވަމުން އެބަގެންދަވައެވެ.

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޓީމުގެ ފަރާތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުކުރެއްވީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑޮކްޓަރ އަޙުމަދު ޒާހިރުޢަލީ އާއެވެ. އެމަނިކުފާނާ ބައްދަލުކުރައްވައި، އަތޮޅުގައި ހުރި މިސްކިތްތަކުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމާ ބެހޭގޮތުންނާއި، މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން ކައުންސިލާ ޙަވާލުކުރުމާއި، އަތޮޅުގައި މިހާރު ހިންގާ ޤުރުއާން ކްލާސްތައް މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާ އުސޫލެއްގެ ތެރެއިން ހިންގުމާއި، އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާއި އަތޮޅު ކައުންސިލް ގުޅިގެން އަތޮޅުގައި ހިންގިދާނެ ޕްރޮގްރާމްތަކާ ބެހޭގޮތުންނާއި އަތޮޅުގައިހުރި އަންހެނުންގެ މިސްކިތްތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ. އަދި މިވަގުތު އުވާލާފައިހުރި އަންހެނުންގެ މިސްކިތްތައް ކައުންސިލާ ޙަވާލުކުރުމާ ބެހޭގޮތުންވެސް މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހުށަހެޅުއްވި ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުމުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ފަރާތްޕުޅުން ވެދެއްވެންއޮތް އެހީތެރިކަމެއް ދެއްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމަށް އަތޮޅުން މާލެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވަނީ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާއި ކައުންސިލްގެ ބައެއް މެމްބަރުންނާއި ކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އެވެ.

ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ހއ. ފިއްލަދޫގައި ކާބޯތަކެތީގެ މައުރަޒެއްބާއްވައިފި

44447387_1903317616401718_5342926409847275520_n

ފިއްލަދޫގައި ބޭއްވުނު ކާބޯތަކެތީގެ މަޢުރަޒްގެ މަންޒަރެއް: ފޮޓޯ ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލް


ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ހއ. ފިއްލަދޫގައި ކާބޯތަކެތީގެ މައުރަޒެއްގައި ބާއްވައިފިއެވެ. ފިއްލަދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކުރައްވައިގެން ބޭއްވުނު މި މައުރަޒުއޮތީ މިމަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު ހއ. ފިއްލަދޫ މަދްރަސުއް ސަބާހުގައެވެ.

ހަތަރު ޓީމަކުން ވާދަކުރި މި މައުރަޒުގައި ތަފާތު ވައްތަރުކެ ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކޮށްފައިވެއެވެ. ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވުނު މި މައުރަޒު ހުޅުއްވައި ދެއްވީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝަމީމެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހއ. ކެލާ ކައުންސިލާއި ކެލާ ސިއްޙީ މަރުކަޒާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.

މި މައުރަޒަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވި އެކިފަރާތްތަކުން ބައްލަވައިގެންނެވި ތަކެތީގެ އަގަށް -/24,361 ރުފިޔާ ލިބިފައިވާކަމަށް އެރަށު ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ރަންވަނަ 2018 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލަށް ލިބިއްޖެ

Presentation2


 

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުން ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ދެމުންއަންނަ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ރަންވަނަ އިނާމު 2018  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހާސިލްކޮށްފިއެވެ. މިއީ މިރޮނގުން އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިނާމު ހާސިލްކުރި ދެވަނަފަހަރެވެ. އެންމެފުރަތަމަ އިނާމު ލިބިފައިވަނީ 2017 ވަނައަހަރުއެވެ.

މި އިނާމަކީ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްގުގެ ޤާނޫނުގެދަށުން އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެން ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާތަކުގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އެނޫން އެހެންވެސް ވަސީލަތް މެދުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވާ ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި ވާދަވެރިކަމަށް ހުޅުވައި ލައްވައިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ދެއްވާ އިނާމެކެވެ.

މިކަމަށްޓަކައި 17 އޮކްޓޯބަރ 2017 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ މާލޭގައި ބޭއްވުނު ހަފްލާގައި ރަންވަނަ އިނާމް ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ ޝަރަފުވެރި މެހެމާން އޯޑިޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް ހަސަން ޒިޔަތުއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ރަންވަނައަށް އެދި ސަރުކާރުގެ ބައެއް ކުންފުނިތަކުންނާއި އޮފީސްތަކުން ކުރިމަތި ލާފާވެއެވެ. މިގޮތުން 3 ދަރަޖައަކަށް މުވައްސަސާތައް ދަރަޖަ ކުރެވިގެން ދިޔައެވެ. ދަރަޖަ ކުރެވިގެންދިޔައީ އެމުވައްސަސާއެއްގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތު ހާމަކޮށްފައިވާ މިންވަރަށެވެ.

މުވައްސަސާތައް ދަރަޖަކުރެވިގެން ދިޔައިރު ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިބިފައިވަނީ އެއްވަނަ ދަރަޖައެވެ. ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާވަނީ  މިފަހަރު މިއިނާމް ހާސިލް ކުރުމަށްޓަކައި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުން ތައްޔާރުކުރި ހުރިހާ ގައިޑްލައިނެއް ފުރިހަމަ ކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން މޯބައިލް އެޕް މެދުވެރިކޮށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ވަދެވޭނެ އިންތިޒާމްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ތިލަދުންމަތީ އުތުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަނީ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރޮކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފަސޭހަކަމާއި އަވަސް ކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ހައްގުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހާމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ހާމަކުރުމުގެ ރޫޙުގައި މަސައްކަތް ކުރުމެވެ.

މި ފުރުސަތުގައި މިމަސައްކަތުގައި ޝާމިލްވާ ހއ. އަތޮޅު ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ކައުންސިލަރުންނާއި އެ ކައުންސިލްތަކުގެ އެންމެހައި މުވައްޒަފުންނާއި، ޚާއްސަކޮށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރުންނާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހީވާގި މުވައްޒަފުންނަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ނަންފުޅުގައި އަދި ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ބައިވެރިން މާލެފުރައިފި

IMG_0650

1439 ވަނަ އަހަރު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ތެރެއިން


ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ 33 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ހއ. އަތޮޅުގެ ދަރިވަރުން މިމަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު މާލެ ފުރައިފިއެވެ. ހއ. އަތޮޅުން މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވަނީ، އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 1439 ގައި ބައިވެރިވެ އެ މުބާރާތުން ވަނަތައް ހާސިލްކޮށްގެން މާލެ ދިއުމަށް ހޮވިފައިވާ 5 ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން 4 ބައިވެރިއެކެވެ.

ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ 33 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ހއ. އަތޮޅުން ވާދަ ކުރަނީ ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ބައިން ހއ. އިހަވަންދޫ ހުޅަނގުމަތީގޭ ޢާއިޝަތު ނާހިޔާއާއި، ހއ. ދިއްދޫ ފުނަކުރި ބައްސާމާ ސުލައިމާނާއި، އިހަވަންދޫ ޒަމާނީވިލާ ޢާއިޝަތު ޤާދިރާއެވެ. ނުބަލާ ކިޔެވުމުގެ ބައިން ހއ. ދިއްދޫ އޭޝިޔާ މަރިޔަމް އަރޫޝާއެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އުއްމީދަކީ މި މުބާރާތުގައި ރަނގަޅު ކާމިޔާބެއް ހާސިލްކޮށް އަތޮޅަށް ރީތިވަނައެއް ލިބުމެވެ.

ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެއް ތަޢާރަފުކޮށްފި

app


 

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގެ އަތޮޅަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ  މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެއް އަލަށް ތަޢާރަފުކޮށްފިއެވެ. މިއީ އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތަކަށް ފަސޭހަ އެޕްލިކޭޝަނެކެވެ.

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ތަޢާރަފުކޮށްފައިވާ މި އެޕްލިކޭޝަނުން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓަށް ވެންނެވުމުގެ އިތުރުން އަތޮޅާބެހޭ ބައެއް މަޢުލޫމާތުތައް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. ކޮންމެ ދިމާލެއްގައި ހުންނަވައިގެން ވިޔަސް ހއ. އަތޮޅާބެހޭ އެކި މަޢުލޫމާތު  ހޯދުމަކަށް މިހާރު އުނދަގުލެއް ނުވާނެއެވެ.

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަކީ އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންއަންނަ ކައުންސިލެކެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައި ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ފޯރުކޮށް ދެވޭތޯއެވެ.

މި އެޕްލިކޭޝަނުގެ ނަމަކީ haaalifu

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ހއ.އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފި

DSCN4651

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދިއްދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ


ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، މިހިނގާ ޖުލައިމަހުގެ 17 ން 18 އަށް ހއ. އަތޮޅަށް ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވައިފިއެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ މިދަތުރުފުޅުގައި މިއަތޮޅުގެ ހަތަރު ރަކަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އެއީ ހޯރަފުށި، އިހަވަންދޫ، ދިއްދޫ، ކެލާ، ބާރަށެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މިދަތުރުފުޅުގައި، ހޯރަފުށީގައި ސަރުކާރުން ހިންގެވި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ނިމުން ފާހަގަކޮށްދެއްވިއެވެ. އަދި އިހަވަންދޫއަށް ވަޑައިގެން އެރަށުގައި ސަރުކާރުން ޤާއިމުކޮށްދެއްވި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތް ނިމުން ފާހަގަކޮށްދެއްވިއެވެ. އަދި މީގެއިތުރުން އިހަވަންދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒުގެ ނަން އާމިނާތަކުރުފާނު ސިއްޙީމަރުކަޒުގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށް ދެއްވިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހއ.އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުން ގެންދެވި މި ދަތުރުފުޅުގައި މިމަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު ދިއްދުއަށް ވަޑައިގެން ދިއްދޫގައި ސަރުކާރުން ހިންގެވި ހަތަރު މަޝްރޫޢެއްގެ ނިމުން ފާހަގަކޮށް ބައެއް ޚިދުމަތް ފައްޓަވައި ދެއްވިއެވެ. މިގޮތުން ދިއްދޫގެ ބޮޑެތި މަގުތަކުގައި ތާރުއެޅުމުގެ މަޝްރޫއާއި ދިއްދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއާއި ދިއްދޫގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް އިފްތިތާހުކޮށް ދެއްވުމާއި ދިއްދޫގައި ގާއިމުކޮށްދެއްވި ސާފުބޯފެނުގެ ޚިދުމަތް ފައްޓަވައި ދެއްވުން ހިމެނެއެވެ.

އަދި މި ދަތުރުފުޅުގައި މިއަތޮޅު ކެލައަށާއި ބާރަށަށް ވަޑައިގެން ކެލާގައި ހިންގެވި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމާއި ބާރަށުގައި މީގެ 2 އަހަރު ކުރިން ނިމިފައިވާ އެރަށު ޖެޓީބައްލަވާ ލައްވާ އެ މަޝްރޫއުގެވެސް ނިމުން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ހއ. އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތް 1439 ނިންމާ ބައިވެރިންނަށް އިނާމާއި ހަނދާނީ ލިއުން ދެއްވައިފި

IMG_0556

މުބާރާތުގެ ބައިވެރިޔަކު ޤުރްއާން ކިޔަވަނީ


ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ހއ. އަތޮޅުން ވާދަކުރާނެ ބައިވެރިން ހޮވުމަށްޓަކައި ބޭއްވުނު ހއ. އަތޮޅު ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތް 1439 މިމަހުގެ 6 ން 7 އަށް ދިއްދޫގައި ބާއްވައިފިއެވެ.

މިފަހަރުގެ މުބާރާތަކީ 18 އަހަރުން މައްޗަށް ޚާއްސަ ކުރައްވައިގެން ބޭއްވުނު ފުރަތަމަ މުބާރާތެވެ. މި މުބާރާތުގައި ހއ. ކެލާ، ހއ. ދިއްދޫ، އަދި ހއ. އިހަވަންދޫން ޖުމްލަ 14 ބައިވެރިން ބައިވެރިވިއެވެ. މި މުބާރާތުގެ ބައިވެރިން ކިޔެވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ފޮތުން ކިޔެވުމުގެބައިން 10 ފޮތާއި، 20 ފޮތާއި، 30 ފޮތުންނެވެ. އަދި ހިފްޟުގެ ބައިން 5 ފޮތުންނެވެ.

މި މުބާރާތް ހުޅުއްވައި ދެއްވީ ހއ. އަތޮޅަށް ވަރަށް ގިނަދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާ އަލްފާޟިލް އުތީމު އާދަމް ޢަބްދުއްރަޙްމާނެވެ. މުބާރާތް ހުޅުއްވައި ދެއްވަމުން އެމަނިކުފާނު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ޤުރްއާންގެ ޢިލްމު މީގެކުރީގައި އޮތްމިންވަރާއި މިހާރު ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މި ޢިލްމު ކުރިއަރާފައިވާ މިންވަރު ހާމަކޮށްދެއްވިއެވެ.

ހއ. އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތް 1439 ގައި ލިބިފައިފައިވާ ވަނަތަކަށް ބަލާއިރު 10 ފޮތުގެބައިން 2 ވަނަ ދަރިވަރަކީ ހއ. އިހަވަންދޫ ޒަމާނީވިލާ ޢާއިޝަތު ޤާދިރާއެވެ. މިބައިން 3 ވަނައަށް ހޮވިފައިވަނީ ހއ. ކެލާ އައްސޭރި ޚަދީޖާ ޔާޝިފާ އެވެ. މި ބައިން 1 ވަނައަށް އަންނަވަރަށް މާރކްސް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

20 ފޮތުގެބައިން  1 ވަނަ ދަރިވަރަކީ ހއ. އިހަވަންދޫ ހުޅަނގުމަތީގޭ ޢާއިޝަތު ނާހިޔާއެވެ. 2 ވަނަ ދަރިވަރަކީ ހއ. ދިއްދޫ ބީޗްފްލާވަރ ފާރިޚާ އަޙުމަދެވެ. 3 ވަނަ ދަރިވަރަކީ ހއ. ދިއްދޫ ލިރުޝާ ޙަލީމަތުއް ސަޢުދިއްޔާއެވެ.

30 ފޮތުގެ ބައިން 1 ވަނަ ދަރިވަރަކީ ހއ. ދިއްދޫ ފުނަކުރި ބައްސާމާ ސުލައިމާނެވެ. 3 ވަނަ ދަރިވަރަކީ ހއ. ދިއްދޫ ރަންބުސްތާނުގެ ޙައްވާ ރާޝިދާއެވެ. މިބައިން 2 ވަނައަށް އަންނަވަރަށް މާކްސް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

IMG_0658

ޙިފުޟުގެ ބައިން ބައިވެރިވެފައިވަނީ އެންމެ ދަރިވަރެއްކަމުގައިވާތީ މިބައިން 2 ވަނަ ދަރިވަރަކީ ހއ. ދިއްދޫ އޭޝިޔާ މަރިޔަމް އަރޫޝާއެވެ. މިބައިންވެސް 1 ވަނަ އަދި 3 ވަނަ ހޮވިފައެއް ނުވެއެވެ.

މުޅި މުބާރާތުން ފޮތުން ކިޔެވުމުގެބައިން 1 ވަނައަށް ހޮވިފައިވަނީ ހއ. އިހަވަންދޫ ހުޅަނގުމަތީގޭ ޢާއިޝަތު ނާހިޔާއެވެ. 2 ވަނައަށް ހޮވިފައިވަނީ ހއ. ދިއްދޫ ބީޗްފްލާވަރ ފާރިޚާ އަޙުމަދެވެ. 3 ވަނައަށް 2 ފަރާތެއް ހޮވިފައިވެއެވެ. އެއީ ހއ. އިހަވަންދޫ ޒަމާނީވިލާ އާއިޝަތު ޤާދިރާއާއި ހއ. ދިއްދޫ ފުނަކުރި ބައްސާމާ ސުލައިމާނެވެ. އެހެންކަމުން ޤްރުއާން ކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ހއ. އަތޮޅުން ވާދަ ކުރާނީ މިދެންނެވި ހަތަރު ބައިވެރިންނެވެ.

މީގެކުރިން ބޭއްވުނު އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތްތަކުގައި ވާދަކޮށްފައިވަނީ ރަށްރަށުގެ ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނެވެ.

« Older Entries