ފުރަތަމަ ސަފްހާ

ޚިދުމަތަށް އެދެނީ ކިހިނެއް

ފެރީ ޝެޑިއުލް

 

ފޮޓޯ ގެލެރީ

 

ވިޔަފާރި

ޚަބަރު
ޢާންމު މަޢުލޫމާތު

އޮފީސް ހުޅުވިފައި ހުންނަ ގަޑިތައް: ރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 08:00 ން މެންދުރުފަހު 14:00 އަށް

ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތައް:  ރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 08:00 ން މެންދުރު 12:00 އަށް

ތަކެތި ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތައް:  ރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 08:00 ން މެންދުރުފަހު 14:00 އަށް

މިއިދާރާއިން ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ޚިޔާލުފުޅެއް ދެއްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިތަނުގެ މެއިލަށް މެއިލްކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ

މިއިދާރާގެ ނަމްބަރުތަކާ ނުގުޅިއްޖެނަމަ ގުޅާނެ ނަމްބަރު: 7777432 – މެއިލް އެޑްރެސް: info@halifatoll.gov.mv