ފުރަތަމަ ސަފްހާ

ހިދުމަތަށް އެދެނީ ކިހިނެއް

ފެރީ ޝެޑިއުލް
ފޮޓޯ ގެލެރީ
ވިޔަފާރި

isthihaaru

ޢާންމު މަޢުލޫމާތު

އޮފީސް ހުޅުވިފައި ހުންނަ ގަޑިތައް: ރަމަޟާންމަހު ރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 10:00 ން މެންދުރުފަހު 14:00 އަށް

ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތައް: ރަމަޟާންމަހު ރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 10:00 ން މެންދުރު 12:00 އަށް

ތަކެތި ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތައް: ރަމަޟާންމަހު ރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 10:00 ން މެންދުރުފަހު 14:00 އަށް

މިއިދާރާއިން ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ޚިޔާލުފުޅެއް ދެއްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިތަނުގެ މެއިލަށް މެއިލްކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ

މިއިދާރާގެ ނަމްބަރުތަކާ ނުގުޅިއްޖެނަމަ ގުޅާނެ ނަމްބަރު: 7777432 – މެއިލް އެޑްރެސް: info@halifatoll.gov.mv